З 22 серпня до 20 вересня у Національному музеї “Київська картинна галерея” відбудеться виставка “Укріплення” до Дня Незалежності України

UKR / ENG / RU

Відкриття виставки “Укріплення” до Дня Незалежності України у Національному музеї “Київська картинна галерея”

22 серпня о 17:00 відбудеться відкриття нової виставки «Укріплення» у нашому музеї! Виставковий проєкт присвячений Дню Незалежності України та українському опору, що вкорінився в нашу ідентичність.

З 22 серпня до 20 вересня у Національному музеї “Київська картинна галерея” відбудеться виставка “Укріплення” до Дня Незалежності України

Українці будують Форпост. Форпост сміливості, мужності і звитяги. Боротьба стала основною роботою кожного. Наш приклад став неочікуваним та непередбачуваним для всього світу. «Земля сміливих людей» – так тепер називають нашу країну, що виборює мир у нашій спільній європейській родині.

За кожною роботою стоять людські долі, історії втрат, надії та героїчного опору – це ті самі камінчики у великому УКРІПЛЕННІ, яке ми будуємо всією нацією. Кожен є невіддільною частиною цілого, ми всі разом трансформуємо страх, біль, тугу, жах та інші емоції, які принесло нам повномасштабне вторгнення, в силу, волю і жагу до життя.

Людмила Раштанова поміщає образи Святих у сьогоднішні реалії України. Образи, які за своєю суттю мали б бути захисниками, самі опиняються в небезпеці. Цим вона торкається проблеми існування людини в сучасному світі, невідповідності ідеалів, до яких прямує людство, та реальності, яку воно створило.

Людмила Раштанова, Air, 2022, полотно, олія, акрил (фото надане Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

Людмила Раштанова, Air, 2022, полотно, олія, акрил (фото надане Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

Людмила Раштанова, Лютий, 2022, полотно, олія, акрил (фото надане Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

Людмила Раштанова, Лютий, 2022, полотно, олія, акрил (фото надане Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

 

Ед Потапенков у своїх роботах порушує актуальні проблеми, емоційно впливаючи на глядача та запрошуючи його до діалогу за допомогою кольорів та контрастних образів.

Ед Потапенков, Евакуація, 2022, полотно, олія  (фото надане Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

Ед Потапенков, Евакуація, 2022, полотно, олія  (фото надане Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

Ед Потапенков, Експансія, 2022, полотно, олія  (фото надане Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

Ед Потапенков, Експансія, 2022, полотно, олія  (фото надане Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

Серія «Молитва» Сергія Корнієвського сама по собі має дуалістичне значення. Це слова, звернені до Бога, і водночас сам процес їх читання. Митець, відчуваючи енергію, яка обʼєднує всі європейські країни, трансформує її у форму.

Сергій Корнієвський, Молитва І, полотно, олія (фото надане Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

Сергій Корнієвський, Молитва І, полотно, олія (фото надане Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

Сергій Корнієвський, Молитва ІІ, полотно, олія (фото надане Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

Сергій Корнієвський, Молитва ІІ, полотно, олія (фото надане Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

Митці: Людмила Раштанова, Сергій Корнієвський, Ед Потапенков.

Проєктна група: Олександр Кухар, Ірина Хоменко, Вероніка Щукіна Олена Боримська, Олександра Рижова, Олександра Кабакова.

Дизайн: Маліка Умарова.

 

Відкриття виставки – 22 серпня о 17:00 (вхід вільний).

Виставка триватиме з 22 серпня по 20 вересня.

Вартість повного вхідного квитка – 100 грн (пільговий – 50 грн).

 

Музей приймає відвідувачів за адресою вулиця Терещенківська, 9, за звичним графіком роботи: (з 11 до 18 години (крім понеділка та четверга); з 11 до 19 години у вівторок).

Открытие выставки “Укрепление” ко Дню Независимости Украины в Национальном музее “Киевская картинная галерея”

22 августа в 17:00 состоится открытие новой выставки «Укрепление» в нашем музее! Выставочный проект посвящен Дню Независимости Украины и украинскому сопротивлению, укоренившемуся в нашей идентичности.

Украинцы строят Форпост. Форпост смелости, мужества и победы. Борьба стала основополагающей работой каждого. Наш пример стал неожиданным и непредсказуемым для всего мира. «Земля смелых людей» – так теперь называют нашу страну, которая борется за мир в нашей общей европейской семье.

За каждой работой стоят человеческие судьбы, истории потерь, надежды и героического сопротивления – это те же камушки в большом УКРЕПЛЕНИИ, которое мы строим всей нацией. Каждый является неотъемлемой частью целого, мы все вместе трансформируем страх, боль, тоску, ужас и другие эмоции, которые принесло нам полномасштабное вторжение, в силу, свободу и жажду жизни.

Людмила Раштанова помещает образы Святых в сегодняшние реалии Украины. Образы, которые по своей сути должны быть защитниками, сами оказываются в опасности. Этим она касается проблемы существования человека в современном мире, несоответствия идеалов, к которым следует человечество, и реальности, которую оно создало.

Эд Потапенков в своих работах поднимает актуальные проблемы, эмоционально влияя на зрителя и приглашая его к диалогу с помощью цветов и контрастных образов.

Серия «Молитва» Сергия Корниевского сама по себе имеет дуалистическое значение. Это слова, обращенные к Богу, и в то же время сам процесс их чтения. Художник, чувствуя энергию, объединяющую все европейские страны, трансформирует ее в форму.

Художники: Людмила Раштанова, Сергей Корниевский, Эд Потапенков.

Проектная группа: Александр Кухарь, Ирина Хоменко, Вероника Щукина Елена Боримская, Александра Рыжова, Александра Кабакова.

Дизайн: Малика Умарова.

 

Открытие выставки – 22 августа в 17:00 (вход свободный).

Выставка продлится с 22 августа по 20 сентября.

Стоимость полного входного билета – 100 грн (льготный – 50 грн).

 

Музей принимает посетителей по адресу улица Терещенковская, 9, по привычному графику работы: (с 11 до 18 часов (кроме понедельника и четверга); с 11 до 19 часов во вторник).

Opening of the exhibition “Fortification” to the Independence Day of Ukraine at the National Museum “Kyiv Art Gallery”

 

On August 22 at 5:00 p.m., the opening of the new exhibition “Fortification” will take place. in our museum! The exhibition project is dedicated to the Independence Day of Ukraine and the Ukrainian resistance, which is rooted in our identity.

Ukrainians are building an outpost. An outpost of courage, courage and courage. Fighting has become everyone’s main job. Our example became unexpected and unpredictable for the whole world. “Land of brave people” – this is how our country is now called, which is fighting for peace in our common European family.

Behind each work there are human destinies, stories of loss, hope and heroic resistance – they are the same pebbles in the great STRENGTH we are building as a whole nation. Everyone is an inseparable part of the whole, we all together transform the fear, pain, longing, horror and other emotions that the full-scale invasion brought us into strength, will and lust for life.

Ludmila Rashtanova places the images of the Saints in today’s realities of Ukraine. Images that are supposed to be protective by their very nature end up in danger themselves. With this, she touches on the problem of human existence in the modern world, the inconsistency of the ideals towards which humanity is heading, and the reality it has created.

Ed Potapenkov in his works raises current issues, emotionally affecting the viewer and inviting him to dialogue with the help of colors and contrasting images.

The series “Prayer” Serhiy Kornievskyi in itself has a dualistic meaning. These are words addressed to God, and at the same time the very process of reading them. The artist, feeling the energy that unites all European countries, transforms it into a form.

 

Artists: Lyudmila Rashtanova, Serhii Kornievskyi, Ed Potapenkov.

Project group: Oleksandr Kuhar, Iryna Khomenko, Veronika Shchukina, Olena Borymska, Oleksandra Ryzhova, Oleksandra Kabakov.

Design: Malika Umarova.

 

Opening of the exhibition – August 22 at 5:00 p.m. (admission is free).

The exhibition will last from August 22 to September 20.

The cost of a full entrance ticket – UAH 100 (discount – UAH 50).

 

The museum welcomes visitors at the address Tereshchenkivska Street, 9, according to the usual working hours: (from 11 a.m. to 6 p.m. (except Monday and Thursday); from 11 a.m. to 7 p.m. on Tuesday).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>