22 березня – 20 квітня у великій залі галереї Imagine Point триватиме проєкт «Українська Пастораль»

UKR / ENG / RU

22 березня – 20 квітня 2024 р.
Українська Пастораль

Нікіта Цой
Ольга Заремба
Андрій Підлісний

22.03 – 20.04 у великій залі галереї Imagine Point триватиме проєкт «Українська Пастораль».
У цьому проєкті художники Нікіта Цой, Ольга Заремба та Андрій Підлісний деформують канони традиційної пасторальної картини, які засновані на етноцентричному наративі історії та пам’яті.
22  березня – 20 квітня у великій залі галереї Imagine Point триватиме проєкт «Українська Пастораль»Ідеалізоване зображення наївних сцен простого сільського життя на тлі природи підміняється новими шматками еклектичного пострадянського простору та наївними спробами майже вигаданих персонажів жити по-новому .
Крім того, такий спосіб артикуляції іронічно наслідує спотворення звички сучасного народно-ужиткового пристосування всіх нових явищ до одної сюрреалістичної реальності.
Ольга Заремба
Представлені живописні полотна беруть свій початок у випадковій фотографії фрагмента. Наче короткочасне пробудження зору від сну, що випадково ловить гігантський монументальний артефакт, який застиг у своєму анабіозі і повністю не вміщається в огляд звичайної людини, від чого стає абсолютно непомітним. На противагу серія прозорих фотографій діє як мембрани та архіви пам’яті, які є кінцевою еманацією спогадів від короткострокових пробуджень у минулому .
В роботі з деревом присутнє бажання згадати та зобразити найцінніший спогад. Тому цей спогад протікає в зрізі, що іронічно повинен вбити живе, щоб спонукати інших дізнатися його минуле чи потенційне майбутнє.
Нікіта Цой
В цій серії робіт гіперчутливість стилістичних дисонансів допускає усі види виправлень на всіх стадіях ужитку головних дійових осіб в просторі. Інколи зображення симулюють звичайну побутову фотографію у випадковій ситуації. Герої зображень пародіюють сталі пасторальні мотиви, хоча цього разу їх драматургія протікає в рамках нових побутових ситуацій. Друкуючи випадкові шматки фотографії в нашарованій плоті живопису, він створює повну невизначеність наповнення в досить чітко зумовлених рамках жанру.

Андрій Підлісний
Дії об’єктів, зібраних з постіндустріальних випадкових деталей та механізмів, мімікрують у миттєвий образ, в якому об’єкт є завісою, залишком рефлекторної природи першоджерела, що переживає
розрив своєї безперервної історії і, як наслідок, симулює поточну сукупність зв’язків з навколишнім середовищем.
В роботах художника безжальна еволюція заганяє в цикл залежності рогату худобу або випадково генерує патерн, що дає асоціацію як із народним візерунком, так і з сумкою в клітинку .
Нутрощі механізмів та сукупність дій, що огорнуті текстурами, шукають шлях пояснити себе через тактильність, шурхіт та світло нового квазі життя постіндустріального господарства.

Автор тексту — Нікіта Цой

22  березня – 20 квітня у великій залі галереї Imagine Point триватиме проєкт «Українська Пастораль»

22 марта – 20 апреля 2024 г.
Украинская Пастораль
Никита Цой
Ольга Заремба
Андрей Подлесный

22.03 ¬ 20.04 в большом зале галереи Imagine Point продлится проект «Украинская Пастораль».
В этом проекте художники Никита Цой, Ольга Заремба и Андрей Подлесный деформируют каноны традиционной пасторальной картины, основанные на этноцентрическом нарративе истории и памяти.
Идеализированное изображение наивных сцен простой деревенской жизни на фоне природы подменяется новыми кусками эклектического постсоветского пространства и наивными попытками почти вымышленных персонажей жить по-новому.
Кроме того, такой способ артикуляции иронически следует искажению привычки современного народно-прикладного приспособления всех новых явлений к одной сюрреалистической реальности.
Ольга Заремба
Представленные картины берут свое начало в случайной фотографии фрагмента. Словно кратковременное пробуждение зрения от сна, случайно ловящего гигантский монументальный артефакт, застывший в своем анабиозе и полностью не умещающийся в обзор обычного человека, от чего становится совершенно незаметным. В противовес серия прозрачных фотографий действует как мембраны и архивы памяти, которые являются конечной эманацией воспоминаний от краткосрочных пробуждений в прошлом.
В работе с деревом есть желание вспомнить и изобразить самое ценное воспоминание. Поэтому это воспоминание протекает в срезе, что иронически должно убить живое, чтобы побудить других узнать его прошлое или потенциальное будущее.
Никита Цой
В этой серии работ гиперчувствительность стилистических диссонансов допускает все виды исправлений на всех стадиях обихода главных действующих лиц в пространстве. Иногда изображения симулируют обычную бытовую фотографию в случайной ситуации. Герои изображений пародируют устоявшиеся пасторальные мотивы, хотя на этот раз их драматургия протекает в рамках новых бытовых ситуаций. Печатая случайные куски фотографии в наслоенной плоти живописи, он создает полную неопределенность наполнения в достаточно четко предопределенных рамках жанра.
Андрей Подлесный
Действия объектов, собранных из постиндустриальных случайных деталей и механизмов, мимикрируют в мгновенный образ, в котором объект является занавесом, остатком переживающей рефлекторной природы первоисточника.
разрыв своей непрерывной истории и, как следствие, симулирует текущую совокупность связей с окружающей средой.
В работах художника безжалостная эволюция загоняет в цикл зависимости рогатый скот или случайно генерирует паттерн, дающий ассоциацию как с народным узором, так и с сумкой в клетку.
Внутренности механизмов и совокупность действий, окутанных текстурами, ищут путь объяснить себя через тактильность, шорох и новый квази жизни постиндустриального хозяйства.
Автор текста – Никита Цой

March 22 – April 20, 2024
Ukrainian Pastoral
Nikita Tsoi
Olga Zaremba
Andriy Podlisny

From March 22 to April 20, the project “Ukrainian Pastoral” will continue in the large hall of the Imagine Point gallery.
In this project, artists Nikita Tsoi, Olga Zaremba and Andriy Pidlisny deform the canons of traditional pastoral painting, which are based on an ethnocentric narrative of history and memory.
The idealized depiction of naive scenes of simple village life against the background of nature is replaced by new pieces of the eclectic post-Soviet space and naive attempts of almost fictional characters to live in a new way.
In addition, this way of articulation ironically imitates the distortion of the modern folk-utilitarian habit of adapting all new phenomena to one surreal reality.
Olga Zaremba
The presented paintings originate from a random photograph of a fragment. It is like a short-term awakening of vision from a dream, which accidentally catches a gigantic monumental artifact, which has frozen in its anabiosis and completely does not fit into the view of an ordinary person, which makes it completely invisible. In contrast, a series of transparent photographs act as membranes and archives of memory, the ultimate emanation of memories from short-term awakenings in the past.
In working with wood, there is a desire to remember and depict the most valuable memory. Therefore, this memory flows in a cut that ironically has to kill the living in order to encourage others to learn his past or potential future.
Nikita Tsoi
In this series of works, the hypersensitivity of stylistic dissonance allows for all kinds of corrections at all stages of the use of the main actors in space. Sometimes the images simulate ordinary household photography in a random situation. The heroes of the images parody constant pastoral motifs, although this time their drama takes place within the framework of new everyday situations. By printing random pieces of photography in the layered flesh of the painting, he creates a complete uncertainty of content within the fairly clearly determined framework of the genre.
Andriy Podlisny
The actions of objects assembled from post-industrial random parts and mechanisms mimic a momentary image in which the object is a veil, a remnant of the reflexive nature of the primal source experiencing
a break in its continuous history and, as a result, simulates a current set of connections with the environment.
In the artist’s works, ruthless evolution drives cattle into a cycle of dependence or accidentally generates a pattern that gives an association with both a folk pattern and a checkered bag.
The insides of the mechanisms and the set of actions wrapped in textures are looking for a way to explain themselves through the tactility, rustle and light of the new quasi-life of the post-industrial economy.
The author of the text is Nikita Tsoi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>