З 16 лютого до 16 березня у великій залі галереї Imagine Point триватиме груповий проєкт “Сплутані звивини”

UKR / ENG / RU

Сплутані звивини
16 лютого – 16 березня 2024 р.
груповий проєкт

16 лютого – 16 березня у великій залі галереї Imagine Point триватиме груповий проєкт “Сплутані звивини”, куратором якого став неординарний та яскравий Олександр Ляпін.
Разом із художником та куратором Олексієм Малих вони об’єднали в експозиції твори як вже добре відомих професійних митців, так і справжніх представників ар брют, чиї імена ще мало З 16 лютого до 16 березня у великій залі галереї Imagine Point триватиме груповий проєкт "Сплутані звивини"відомі широкому загалу, проте, безперечно, заслуговують на увагу.
Олександр Ляпін визначає ідею проєкту так:
“Сплуталися звивини. Мозок закипає. Війна змішала все: творчі задуми, долі, почуття. Художники напружено вдивляються у світ і бачать хаос, розруху, нерозуміння, смерть, відчайдушну боротьбу за країну, свободу, життя.
Мистецтво сходить зі звичайних стежок, з’являються нові форми самовираження.
Виставка, яку ми представляємо, є подією, що об’єднує дві крайнощі: ар брют та професійне мистецтво. Злиття цих різних підходів, цих різних проявів майстерності дає нам неочікуваний результат.
Ми хочемо показати, що мистецтво може бути вільним від обмежень, стереотипів та забобонів. Ми стрибаємо за межі, ігноруючи встановлені норми. Ми не прагнемо створювати красиві картинки; ми прагнемо передати енергію, силу, божеВільність вільного мистецтва”.
Виставка, що поєднує професійне мистецтво та радикальний ар брют, транслює дійсно унікальний погляд на світ.
Сплетення в єдиний клубок звивин різних творців є потужним жестом, який допомагає усвідомити цей світ – і себе в ньому та поза ним.
Це новий поворот, нова реальність.
Запрошуємо вас поринути у заплутаний лабіринт-всесвіт художніх звивин і відчути несамовиту пристрасть та силу творчості.
Учасники:
Олександр Ляпін (Київ)
Олексій Малих (Київ)
Владислав Шерешевський (Київ)
Хольгер Венке (1955 – 2022), Магдебург)
Олександра Кришовська (Київ)
Владислав Кришовський (Київ)
Олександра Клітіна (Київ)
Ірина Рилач (Київ)
Анна Войтенко (Київ)
Маргарита Болгар (Херсон)
Саша Луньова (Миколаїв)
Петро Буяк (Івано-Франківськ)
Володимир Туровський (Харків)
Валерій Пузік (Одеса)
Владислав Краснощок (Харків)
Ернест Афанасьєв (Київ)
Дмитро Рибін (Київ).

Довідки:
Ар брют (Art Brut (фр.) — грубе, необроблене мистецтво) — мистецтвознавчий термін на позначення творчості непрофесійних митців. Запроваджений у середині XX сторіччя французьким художником Жаном Дюбюффе для опису зібраної ним колекції творів непрофесійних майстрів.
В англомовній літературі використовується термін аутсайдерське мистецтво, запроваджений у 1972 р. мистецтвознавцем Роджером Кардиналом.
Близькими напрямами є маргінальне мистецтво, наївне мистецтво, народне мистецтво, візіонерське або інтуїтивне мистецтво, примітив.
Олександр Ляпін – редактор фото-та відеоінформації Державного інформаційного агентства УКРІНФОРМ, член НСФХУ. Працював фоторепортером в агентстві “GP”, головним редактором газети “Вечірні Вісті”, очолював фотопресагентство “PHL фотострічка” та був головним редактором сайту Foto.ua.
Викладач фотографії за власною методикою, куратор фотопроєктів, член журі міжнародної фотопремії “Золота камера” та співкуратором об’єднання “Українська фотографічна альтернатива”.
Нині активно займається живописом і створенням артоб’єктів та інсталяцій, бере участь у мистецьких виставках та проєктах як художник та як куратор.
Відкриття виставки відбудеться у пʼятницю, 16 лютого, о 18:00 у великій залі галереї Imagine Point.

З 16 лютого до 16 березня у великій залі галереї Imagine Point триватиме груповий проєкт "Сплутані звивини"

Спутанные извилины
16 февраля – 16 марта 2024 г.
групповой проект

16 февраля – 16 марта в большом зале галереи Imagine Point продлится групповой проект “Спутанные извилины”, куратором которого стал неординарный и яркий Александр Ляпин.
Вместе с художником и куратором Алексеем Малых они объединили в экспозиции произведения как хорошо известных профессиональных художников, так и настоящих представителей ар брют, чьи имена еще мало известны широкой общественности, однако, безусловно, заслуживают внимания.
Александр Ляпин определяет идею проекта следующим образом:
“Спутались извилины. Мозг закипает. Война смешала все: творческие замыслы, судьбы, чувства. Художники напряженно всматриваются в мир и видят хаос, разруху, непонимание, смерть, отчаянную борьбу за страну, свободу, жизнь.
Искусство сходит с обычных троп, появляются новые формы самовыражения.
Выставка, которую мы представляем, является событием, объединяющим две крайности: ар брют и профессиональное искусство. Слияние этих разных подходов, этих разных проявлений мастерства дает нам неожиданный результат.
Мы хотим показать, что искусство может быть свободно от ограничений, стереотипов и предрассудков. Мы прыгаем за пределы, игнорируя установленные нормы. Мы не стремимся создавать красивые картинки; мы стремимся передать энергию, силу, безумие свободного искусства”.
Выставка, объединяющая профессиональное искусство и радикальный ар брют, транслирует действительно уникальный взгляд на мир.
Сплетение в единый клубок извилин разных создателей является мощным жестом, который помогает осознать этот мир – и себя в нем и вне его.
Это новый поворот, новая реальность.
Приглашаем вас погрузиться в запутанный лабиринт-вселенную художественных извилин и почувствовать неистовую страсть и силу творчества.
Участники:
Александр Ляпин (Киев)
Алексей Малых (Киев)
Владислав Шерешевский (Киев)
Хольгер Венке (1955 – 2022), Магдебург)
Александра Крышовская (Киев)
Владислав Крышовский (Киев)
Александра Клитина (Киев)
Ирина Рылач (Киев)
Анна Войтенко (Киев)
Маргарита Болгар (Херсон)
Саша Лунева (Николаев)
Петр Буяк (Ивано-Франковск)
Владимир Туровский (Харьков)
Валерий Пузик (Одесса)
Владислав Краснощек (Харьков)
Эрнест Афанасьев (Киев)
Дмитрий Рыбин (Киев).

Справки:
Ар брют (Art Brut (фр.) – грубое, необработанное искусство) – искусствоведческий термин на обозначение творчества непрофессиональных художников. Введен в середине XX века французским художником Жаном Дюбюффе для описания собранной им коллекции произведений непрофессиональных мастеров.
В англоязычной литературе используется термин аутсайдерское искусство, введенное в 1972 г. искусствоведом Роджером Кардиналом.
Близкими направлениями являются маргинальное искусство, наивное искусство, народное искусство, визионерское или интуитивное искусство, примитив.
Александр Ляпин – редактор фото- и видеоинформации Государственного информационного агентства УКРИНФОРМ, член НСФХУ. Работал фоторепортером в агентстве “GP”, главным редактором газеты “Вечерние Известия”, возглавлял фотопрессагентство “PHL фотолента” и был главным редактором сайта Foto.ua.
Преподаватель фотографии по собственной методике, куратор фотопроектов, член жюри международной фотопремии “Золотая камера” и сокуратор объединения “Украинская фотографическая альтернатива”.
В настоящее время активно занимается живописью и созданием артобъектов и инсталляций, участвует в художественных выставках и проектах как художник и куратор.
Открытие выставки состоится в пятницу, 16 февраля, в 18.00 в большом зале галереи Imagine Point.

Confused convolutions
February 16 – March 16, 2024
group project

From February 16 to March 16, the group project “Tangled Twists”, curated by the extraordinary and bright Oleksandr Lyapin, will be held in the large hall of the Imagine Point gallery.
Together with the artist and curator Oleksiy Malykh, they combined in the exposition the works of both already well-known professional artists and real representatives of art brut, whose names are still little known to the general public, but certainly deserve attention.
Oleksandr Lyapin defines the idea of the project as follows:
“Convolutions are tangled. The brain boils. The war has mixed everything: creative plans, destinies, feelings. Artists look intently at the world and see chaos, destruction, misunderstanding, death, desperate struggle for the country, freedom, life.
Art departs from the usual paths, new forms of self-expression appear.
The exhibition we present is an event that unites two extremes: art brut and professional art. The fusion of these different approaches, these different manifestations of skill, gives us an unexpected result.
We want to show that art can be free from restrictions, stereotypes and superstitions. We jump beyond the boundaries, ignoring established norms. We do not seek to create beautiful pictures; we strive to convey the energy, power, divine Freedom of free art.”
The exhibition, which combines professional art and radical art, broadcasts a truly unique view of the world.
Weaving into a single ball of convolutions of different creators is a powerful gesture that helps to understand this world – and yourself in it and outside it.
This is a new turn, a new reality.
We invite you to plunge into the tangled labyrinth-universe of artistic twists and feel the incredible passion and power of creativity.
Participants:
Oleksandr Lyapin (Kyiv)
Oleksiy Malykh (Kyiv)
Vladyslav Shereshevskyi (Kyiv)
Holger Wenke (1955 – 2022), Magdeburg)
Oleksandra Kryshovska (Kyiv)
Vladyslav Kryshovskyi (Kyiv)
Oleksandr Klitina (Kyiv)
Iryna Rylach (Kyiv)
Anna Voytenko (Kyiv)
Margarita Bolgar (Kherson)
Sasha Lunyova (Mykolaiv)
Petro Buyak (Ivano-Frankivsk)
Volodymyr Turovskyi (Kharkiv)
Valery Puzik (Odesa)
Vladyslav Krasnoshchok (Kharkiv)
Ernest Afanasyev (Kyiv)
Dmytro Rybin (Kyiv).

References:
Art Brut (French) – rough, unprocessed art) is an art history term for the work of non-professional artists. Introduced in the middle of the 20th century by the French artist Jean Dubuffet to describe his collection of works by non-professional artists.
In English-language literature, the term outsider art is used, introduced in 1972 by the art critic Roger Cardinal.
Close areas are marginal art, naive art, folk art, visionary or intuitive art, primitive art.
Oleksandr Lyapin – editor of photo and video information of the State Information Agency UKRINFORM, member of the NSFHU. He worked as a photojournalist at the “GP” agency, the editor-in-chief of the “Vechirni Visti” newspaper, headed the photo agency “PHL Fotostrichka” and was the editor-in-chief of the Foto.ua website.
Teacher of photography according to his own method, curator of photo projects, member of the jury of the international photo award “Golden Camera” and co-curator of the association “Ukrainian Photographic Alternative”.
Currently, he is actively engaged in painting and creating art objects and installations, participates in art exhibitions and projects as an artist and as a curator.
The opening of the exhibition will take place on Friday, February 16, at 18:00 in the large hall of the Imagine Point gallery.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>