31 травня –29 червня у просторі малої зали галереї Imagine Point триватиме виставка «Синергія» київських художників Володимира Беляковича та В’ячеслава Бирука

UKR / ENG / RU

31 травня –29 червня 2024 р.
Синергія
Володимир Белякович
В’ячеслав Бирук

Виставка «Синергія» об’єднала у просторі малої зали галереї Imagine Point нефігуративні твори київських художників Володимира Беляковича та В’ячеслава Бирука.
Ідея спільної експозиції виникла після знайомства митців минулого року, коли Володимир Белякович відчув творчу спорідненість із В’ячеславом Бируком: «він, як і я, намагається створити 31 травня –29 червня у просторі малої зали галереї Imagine Point триватиме виставка «Синергія» київських художників Володимира Беляковича та В'ячеслава Бирукакольором особливу атмосферу полотна картини, спонукати глядача до роздумів: що це в біса таке, як це зрозуміти, про що це?
Абстракція – як експресивна, так і геометрична – це не про відповіді, це про роздуми.
Це імпульс, поштовх поміркувати, вигадати свою історію».
Володимир Белякович звертається до традицій абстрактного експресіонізму, що часом тяжіє до естетики ар брют.
За його твердженням, будь-яка його картина – «це історія, написана фарбами та фактурами, де кожен колір має своє значення, стає своєрідним сигналом, що переходить до підсвідомості глядача та мотивує його відчувати, фантазувати, згадувати різні моменти життя.
Немає двох однакових людей, і немає єдиного правильного сприйняття. Кожен сприймає скрізь призму власного досвіду».
В’ячеслав Бирук є прибічником концептуального напрямку в образотворчому мистецтві, його нефігуративні роботи лаконічно графічні, на межі між живописом і дизайном.
У творчій практиці опирається на думку американського художника-концептуаліста Джосефа Кошута про те, що все мистецтво (після Дюшана) концептуальне за своєю природою: думка (conceptus), що стала поштовхом до творення, є не менше важливою, ніж її втілення.
«Я виношу на огляд те, яким я сам бачу об’єкт споглядання. А от як глядач сприймає та трактує мою роботу – це вже його повне право. Робота закінчена – вона вже належить не мені, а соціуму».
Назва виставки влучно визначає позицію художників — слово «синергія» грецького походження, утворилося від сполучення слів «разом» і «дія» і є визначенням цікавого сумарного ефекту: у разі взаємодії кількох факторів, їхня дія суттєво переважає ефект кожного окремого компоненту.
Таким чином, ціле є значно більшим, ніж сума його складників.
Саме за цим принципом в одній експозиції об’єдналися два різні світи — світ логіки, раціональної естетики В’ячеслава Бирука та світ спонтанного, інтуїтивно-підсвідомого мистецтва Володимира Беляковича.

31 травня –29 червня у просторі малої зали галереї Imagine Point триватиме виставка «Синергія» київських художників Володимира Беляковича та В'ячеслава Бирука
І ці світи органічно доповнюють один одного, підсилюють звучання, примножують враження — як холодні і теплі кольори за «теорією контрастних та кольорів, що доповнюють», як неопластицизм Мондріана та експресивний жест Поллока у контексті рівнозначної важливості для розвитку та збагачення абстрактного мистецтва.
«Синергія — це коли 1+1=3: у процесі взаємодії двох факторів народжуються нові сенси.
Синергія також — це коли є картина із сенсами, що їх заклав автор, і є глядач, який наповнює картину своїм особистим значенням, досвідом, баченням, відчуттям» (Володимир Белякович).

Відкриття виставки відбудеться 31.05 о 18.00.
Виставка триватиме 31.05 – 29.06.2024 у малій залі галереї Imagine Point.

31 травня –29 червня у просторі малої зали галереї Imagine Point триватиме виставка «Синергія» київських художників Володимира Беляковича та В'ячеслава Бирука

31 мая –29 июня 2024 г.
Синергия
Владимир Белякович
Вячеслав Бирук

Выставка “Синергия” объединила в пространстве малого зала галереи Imagine Point нефигуративные произведения киевских художников Владимира Беляковича и Вячеслава Бирука.
Идея совместной экспозиции возникла после знакомства художников прошлого года, когда Владимир Белякович почувствовал творческое родство с Вячеславом Бируком: «он, как и я, пытается создать цветом особую атмосферу полотна картины, побуждать зрителя к размышлению: что это чертовски такое, как это понять, о чем это?
Абстракция – как экспрессивная, так и геометрическая – это не об ответах, а о размышлениях.
Это импульс, толчок поразмыслить, придумать свою историю».
Владимир Белякович обращается к традициям абстрактного экспрессионизма, порой тяготеющего к эстетике ар брют.
По его утверждению, любая его картина – это история, написанная красками и фактурами, где каждый цвет имеет свое значение, становится своеобразным сигналом, переходящим к подсознанию зрителя и мотивирующим его чувствовать, фантазировать, вспоминать разные моменты жизни.
Нет двух одинаковых людей и нет единого правильного восприятия. Каждый воспринимает всюду призму собственного опыта».
Вячеслав Бирук является приверженцем концептуального направления в изобразительном искусстве, его нефигуративные работы лаконично графические, на границе между живописью и дизайном.
В творческой практике опирается на мнение американского художника-концептуалиста Джосефа Кошута о том, что все искусство (после Дюшана) концептуально по своей природе: мысль (conceptus), ставшая толчком к созиданию, не менее важна, чем ее воплощение.
«Я выношу на осмотр то, каким я сам вижу объект созерцания. А вот как зритель воспринимает и трактует мою работу – это его полное право. Работа окончена – она уже принадлежит не мне, а социуму».
Название выставки точно определяет позицию художников — слово «синергия» греческого происхождения, образовалось от сочетания слов «вместе» и «действие» и является определением интересного суммарного эффекта: в случае взаимодействия нескольких факторов их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента.
Таким образом, целое значительно больше, чем сумма его составляющих.
Именно по этому принципу в одной экспозиции объединились два разных мира – мир логики, рациональной эстетики Вячеслава Бирука и мир спонтанного, интуитивно-подсознательного искусства Владимира Беляковича.
И эти миры органически дополняют друг друга, усиливают звучание, приумножают впечатления — как холодные и теплые цвета по «теории контрастных и дополняющих цветов», как неопластицизм Мондриана и экспрессивный жест Поллока в контексте равнозначной важности для развития и обогащения абстрактного искусства.
«Синергия – это когда 1+1=3: в процессе взаимодействия двух факторов рождаются новые смыслы.
Синергия также — это когда есть картина со смыслами, заложенными автором, и есть зритель, наполняющий картину своим личным значением, опытом, видением, ощущением» (Владимир Белякович).

Открытие выставки состоится 31:05 в 18:00.
Выставка продлится 31.05 – 29.06.2024 в малом зале галереи Imagine Point.

May 31 – June 29, 2024
Synergy
Volodymyr Belyakovich
Vyacheslav Biruk

The “Synergy” exhibition brought together the non-figurative works of Kyiv artists Volodymyr Belyakovich and Vyacheslav Biruk in the space of the small hall of the Imagine Point gallery.
The idea of a joint exhibition arose after the artists met last year, when Volodymyr Belyakovich felt a creative kinship with Vyacheslav Biruk: “he, like me, tries to create a special atmosphere of the canvas with color, to prompt the viewer to think: what the hell is this, how is this understand what this is about?
Abstraction – both expressive and geometric – is not about answers, it’s about thinking.
It is an impulse, an impulse to reflect, to invent one’s own story.”
Volodymyr Belyakovich turns to the traditions of abstract expressionism, which sometimes gravitates towards the aesthetics of art brut.
According to him, any of his paintings is “a story written with colors and textures, where each color has its own meaning, becomes a kind of signal that goes to the viewer’s subconscious and motivates him to feel, fantasize, and remember different moments of life.
No two people are the same, and there is no single correct perception. Everyone perceives everywhere through the lens of their own experience.”
Vyacheslav Biruk is a supporter of the conceptual direction in fine art, his non-figurative works are concisely graphic, on the border between painting and design.
In creative practice, he relies on the opinion of the American conceptual artist Joseph Koshut that all art (after Duchamp) is conceptual in nature: the thought (conceptus), which became the impetus for creation, is no less important than its embodiment.
“I bring to view what I myself see the object of contemplation. But how the viewer perceives and interprets my work is already his full right. The work is finished – it no longer belongs to me, but to society.”
The name of the exhibition aptly defines the position of the artists – the word “synergy” is of Greek origin, formed from the combination of the words “together” and “action” and is the definition of an interesting overall effect: in the case of the interaction of several factors, their action significantly outweighs the effect of each individual component.
Thus, the whole is much greater than the sum of its parts.
According to this principle, two different worlds were united in one exhibition – the world of logic, rational aesthetics of Vyacheslav Biruk and the world of spontaneous, intuitive and subconscious art of Volodymyr Belyakovich.
And these worlds organically complement each other, amplify sound, multiply impressions – like cold and warm colors according to the “theory of contrasting and complementary colors”, like Mondrian’s neoplasticism and Pollock’s expressive gesture in the context of equal importance for the development and enrichment of abstract art.
“Synergy is when 1+1=3: in the process of interaction of two factors, new meanings are born.
Synergy is also when there is a picture with the meanings laid down by the author, and there is a viewer who fills the picture with his personal meaning, experience, vision, and feeling” (Voladymyr Belyakovich).

The opening of the exhibition will take place on 31.05 at 18.00.
The exhibition will last from 31.05 to 29.06.2024 in the small hall of the Imagine Point gallery.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>