12 квітня відкриття виставки «Простір фантазій» Анатолія Шматка у Національному музеї “Київська картинна галерея”

UKR / ENG / RU

Відкриття виставки наївного мистецтва Анатолія Шматка “Простір фантазій” у Національному музеї “Київська картинна галерея”

12 квітня о 17:00 – відкриття виставки «Простір фантазій» Анатолія Шматка! Ви зможете надихнутись світом «наївного» живопису митця та насолодитись яскравими барвами, вигадливими композиціями та сюжетами його робіт.
12 квітня відкриття виставки «Простір фантазій» Анатолія Шматка у Національному музеї “Київська картинна галерея” Наїв, як мистецький напрямок, виявився надзвичайно плідним в українському художньому просторі. Підживлюване глибокою народною культурою та отриманою свободою у самовираженні після проголошення незалежності України, «примітивне» мистецтво ХХІ ст. стає надзвичайно цікавим як для самих художників, мистецтвознавців, так і для широкого загалу. Яскравий індивідуалізм, щирість у художніх висловлюваннях, миттєва реакція на події навколишнього світу, вигадливість форм, сюжетів та кольорів – усе це приваблює кожного з нас у наїві. Такими характеристиками можна описати і творчість Анатолія Шматка.
Колір, форма, композиція картин митця завжди розповідають історію. У їхню атмосферу неможливо не поринути, адже в них, як у казках, фантазіях, снах, магічне мислення домінує над об’єктивною реальністю. Натхнений природою, Анатолій Шматок створює незабутні образи: яскраві звірі – часто коні або крокодили – які п’ють з одного озерця, рожеві слони, різнобарвні пейзажі та химерні натюрморти. Із персонажами його картин приємно було б поспілкуватися, а в мальоване середовище так і хочеться зануритись. Фантастичний простір творчості митця дійсно близький і «теплий» до свого глядача.
Важливим мотивом для художника є тема дому. Часто малює він і будинки-грибочки, і внутрішнє оздоблення оселі: посуд, вази з квітами. Не оминув митець можливості розмалювати веранду будинку у рідній Лосинівці на Чернігівщині в барвистому орнаментальному стилі, що ми зможемо побачити в експозиції на фотографіях. Дім як рай, як осередок усього світлого і важливого для людини, як початок кращого уявного світу, що ми створюємо власними руками. У творчості художника ми справді можемо угледіти продовження традицій української народної картини та наївного мистецтва минулого століття у змалюванні раю, як земного казкового краю.
Довіритись художньому чуттю автора, відкинути будь-які упередження і зануритись у фантастичний світ – це саме той план дій, який слід скласти читаючи цю коротку замальовку-концепцію на порозі виставки. А далі вирушаймо у неймовірний «простір фантазій» разом!

Відкриття виставки наївного мистецтва Анатолія Шматка “Простір фантазій” у Національному музеї “Київська картинна галерея”
Бичок, 2010, полотно, акрил

Пісня, 2010, гуаш, папір
Пісня, 2010, гуаш, папір

Відкриття виставки – 12 квітня 17:00 (вхід вільний)
Виставка триватиме з 12 квітня по 12 травня.
Вартість повного вхідного квитка – 200 грн (пільгові категорії – 100 грн).
Музей приймає відвідувачів за адресою вулиця Терещенківська, 9, за звичним графіком роботи: з 11 до 18 години (крім понеділка та четверга); з 11 до 19 години у вівторок. Каса працює до 17:20 (18:20 у вівторок).

Открытие выставки наивного искусства Анатолия Шматко “Пространство фантазий” в Национальном музее “Киевская картинная галерея”

12 апреля в 17:00 – открытие выставки «Пространство фантазий» Анатолия Шматко! Вы сможете вдохновиться миром наивной живописи художника и насладиться яркими красками, вычурными композициями и сюжетами его работ.
Наел, как художественное направление, оказался чрезвычайно плодотворным в украинском художественном пространстве. Подпитываемое глубокой народной культурой и полученной свободой в самовыражении после провозглашения независимости Украины, «примитивное» искусство XXI в. становится чрезвычайно интересным как для самих художников, искусствоведов, так и для широкой общественности. Яркий индивидуализм, искренность в художественных выражениях, мгновенная реакция на события окружающего мира, затейливость форм, сюжетов и цветов – все это привлекает каждого из нас в наиве. Такими характеристиками можно описать и творчество Анатолия Шматко.
Цвет, форма, композиция картин художника всегда повествуют историю. В их атмосферу невозможно не погрузиться, ведь в них, как в сказках, фантазиях, снах, магическое мышление доминирует над объективной реальностью. Вдохновленный природой, Анатолий Шматок создает незабываемые образы: яркие звери – часто лошади или крокодилы – пьющие из одного озерца, розовые слоны, разноцветные пейзажи и причудливые натюрморты. С персонажами его картин приятно бы пообщаться, а в рисованную среду так и хочется погрузиться. Фантастическое пространство творчества художника действительно близко и «тепло» к своему зрителю.
Важным мотивом для художника есть тема дома. Часто рисует он и дома-грибочки, и внутреннюю отделку дома: посуду, вазы с цветами. Не обошел художник возможности разрисовать веранду дома в родной Лосиновке Черниговской области в красочном орнаментальном стиле, что мы сможем увидеть в экспозиции на фотографиях. Дом как рай, как очаг всего светлого и важного для человека, как начало лучшего воображаемого мира, создаваемого собственными руками. В творчестве художника мы действительно можем увидеть продолжение традиций украинской народной картины и наивного искусства прошлого века в изображении рая, как земного сказочного края.
Довериться художественному чувству автора, отбросить любые предубеждения и погрузиться в фантастический мир – это именно тот план действий, который следует составить, читая эту короткую зарисовку-концепцию на пороге выставки. А дальше отправляемся в невероятное «пространство фантазий» вместе!

Открытие выставки – 12 апреля 17:00 (вход свободный)
Выставка продлится с 12 апреля по 12 мая.
Стоимость полного входного билета – 200 грн (льготные категории – 100 грн).
Музей принимает посетителей по адресу улица Терещенковская, 9, по привычному графику работы: с 11 до 18 часов (кроме понедельника и четверга); с 11 до 19 часов во вторник. Касса работает до 17:20 (18:20 во вторник).


Opening of the Naive Art Exhibition of Anatoly Shmatka “Space of Fantasy” at the National Museum “Kyiv Art Gallery”

April 12 at 5:00 p.m. – the opening of the exhibition “Space of Fantasy” by Anatoly Shmatka! You will be able to be inspired by the world of the artist’s “naive” painting and enjoy the bright colors, intricate compositions and subjects of his works.
Naive, as an artistic direction, turned out to be extremely fruitful in the Ukrainian artistic space. Fueled by deep folk culture and the freedom of self-expression gained after the declaration of Ukraine’s independence, the “primitive” art of the 21st century. becomes extremely interesting both for the artists themselves, art critics, and for the general public. Bright individualism, sincerity in artistic expressions, instant reaction to the events of the surrounding world, ingenuity of forms, plots and colors – all this attracts each of us in naivety. Anatoly Shmatka’s work can be described with such characteristics.
The color, shape, and composition of the artist’s paintings always tell a story. It is impossible not to immerse yourself in their atmosphere, because in them, as in fairy tales, fantasies, dreams, magical thinking dominates objective reality. Inspired by nature, Anatoly Shmatok creates unforgettable images: bright animals – often horses or crocodiles – drinking from the same lake, pink elephants, colorful landscapes and whimsical still lifes. It would be nice to chat with the characters in his paintings, and you want to immerse yourself in the painted environment. The fantastic space of the artist’s work is really close and “warm” to the viewer.
An important motif for the artist is the theme of home. He often paints mushroom houses and interior decoration: dishes, vases with flowers. The artist did not miss the opportunity to paint the veranda of the house in his native Losynivka in the Chernihiv region in a colorful ornamental style, which we can see in the exhibition in the photos. Home is like a paradise, like a center of everything bright and important for a person, like the beginning of a better imaginary world that we create with our own hands. In the artist’s work, we can truly see the continuation of the traditions of Ukrainian folk painting and the naive art of the past century in depicting paradise as an earthly fairytale land.
Trusting the artistic sense of the author, discarding any prejudices and immersing yourself in a fantastic world – this is exactly the plan of action that should be drawn up while reading this short concept sketch on the threshold of the exhibition. And then let’s go to the incredible “space of fantasies” together!

Opening of the exhibition – April 12, 5:00 p.m. (admission is free)
The exhibition will last from April 12 to May 12.
The cost of a full admission ticket is UAH 200 (concessional categories – UAH 100).
The museum welcomes visitors at 9 Tereshchenkivska street, according to the usual working hours: from 11 a.m. to 6 p.m. (except Monday and Thursday); from 11 a.m. to 7 p.m. on Tuesday. The ticket office is open until 17:20 (18:20 on Tuesday).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>