З 3 жовтня до 5 листопада у Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться художня виставка “Пóкрив”

UKR / ENG / RU

Вперше відкриття виставки в історичних залах Національного музею «Київська картинна галерея»

Запрошуємо вас на урочисте відкриття експозиції “Пóкрив” 3 жовтня о 17:00. Відвідувачі матимуть унікальну можливість поринути в атмосферу співіснування класичних шедеврів та сучасного мистецтва, а також насолодитися розкішними інтер’єрами Золотого та Срібного залів, що недавно були реставровані.

З 3 жовтня до 5 листопада у Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться художня виставка "Пóкрив"Чи повинні мовчати Музи, коли свій громовий діалог ведуть гармати? – Художники Людмила Раштанова, Едуард Потапенков, Сергій Корнієвський, учасники відомої творчої групи А.К.А. (Also Known As), в спільному з Національним музеєм «Київська картинна галерея» проєкті по-своєму відповідають на це одвічне питання.

«Пóкрив» – актуальний проєкт, сповнений глибокого символізму та побудований на осмисленні цінності тендітних реліквій з колекції музею і проходить в рамках довготривалого проєкту, присвяченого його 100-річчю – «Перлини музею: погляд із сьогодення». Роботи являють собою творчу інтерпретацію митцями сюжетів найвідоміших картин із музейної збірки, завдяки чому глядач має змогу доторкнутися до музейної збірки, що нині перебуває в безпечному місці поза людським поглядом.

За мотивами ікони «Чудо Георгія про змія». Середина XVI століття, Металізована поліефірна плівка, цифровий друк, олія

Це проєкт-діалог між митцями далекого минулого та сучасності, не випадково місцем для його демонстрації обрано зали музею, де збережено історичні інтер’єри. Фрагменти шедеврів, які з початком повномасштабного вторгнення було переміщено у сховища, отримали нове життя у несподіваному, але глибоко символічному матеріалі – рятувальних термоковдрах, що використовуються парамедиками для надання екстреної медичної допомоги в польових умовах. Завдяки особливій технології виготовлення тонка блискуча плівка ковдри має виняткові властивості: в залежності від потреби зберігати тепло людського тіла або охолоджувати його.

За мотивами Ге «Розпʼяття», Металізована поліефірна плівка, цифровий друк, олія

Відкриття виставки приурочене до святкування Покрови Пресвятої Богородиці, що в Україні відзначається також як День Українського козацтва, надає проєкту додаткового символічного змісту: музей, що в звичайні часи є місцем зустрічі глядача з художніми шедеврами нині є справжнім «форпостом» для мистецтва, надаючи йому умови для безпечного існування «під покровом», зберігаючи його таким чином для наступних поколінь.

За мотивами ікони «Благовірні князі Борис і Гліб»середина XIII століття, та скульптури Антокольський Марко «Нестор Літописець», 1892, Металізована поліефірна плівка, цифровий друк, олія

Завітайте та відчуйте пульс історії та сучасності у стінах легендарного музею.
Відкриття виставки – 3 жовтня о 17:00 (вхід вільний).
3 жовтня о 16:00 буде проведено престур виставкою. Форма для акредитації представників преси: https://forms.gle/Hx4GHVDAycitNYVt6
Виставка триватиме з 3 жовтня по 5 листопада.
Вартість повного вхідного квитка – 150 грн (пільгові категорії – 75 грн)
Музей приймає відвідувачів за адресою вулиця Терещенківська, 9, за звичним графіком роботи: з 11 до 18 години (крім понеділка та четверга); з 11 до 19 години у вівторок. Каса працює до 17:20 (18:20 у вівторок).

За додатковою інформацією звертайтесь за контактами:
073 943 8220 Knag.pr@gmail.com

Впервые открытие выставки в исторических залах Национального музея «Киевская картинная галерея»

Приглашаем вас на торжественное открытие экспозиции “Пóкрив” 3 октября в 17:00. У посетителей будет уникальная возможность погрузиться в атмосферу сосуществования классических шедевров и современного искусства, а также насладиться роскошными интерьерами Золотого и Серебряного залов, которые недавно были реставрированы.

С 3 октября по 5 ноября в Национальном музее «Киевская картинная галерея» состоится художественная выставка "Пóкрив" Должны ли молчать Музы, когда свой громовой диалог ведут пушки? – художники Людмила Раштанова, Эдуард Потапенков, Сергей Корниевский, участники известной творческой группы А.К.А. (Also Known As), в совместном с Национальным музеем «Киевская картинная галерея» проекте по-своему отвечают на этот извечный вопрос.

«Покров» – актуальный проект, полный глубокого символизма и построенный на осмыслении ценности хрупких реликвий из коллекции музея и проходит в рамках долгосрочного проекта, посвященного его 100-летию – «Жемчужины музея: взгляд из настоящего». Работы представляют собой творческую интерпретацию художников сюжетов самых известных картин из музейного собрания, благодаря чему зритель имеет возможность прикоснуться к музейному сборнику, который находится в безопасном месте вне человеческого взгляда.

Это проект-диалог между художниками далекого прошлого и современности, не случайно местом для его демонстрации избраны залы музея, где сохранены исторические интерьеры. Фрагменты шедевров, которые с началом полномасштабного вторжения были перемещены в хранилища, получили новую жизнь в неожиданном, но глубоко символическом материале – спасательных термоодеялах, которые используются парамедиками для оказания экстренной медицинской помощи в полевых условиях. Благодаря особой технологии изготовления тонкая блестящая пленка одеяла обладает исключительными свойствами: в зависимости от необходимости хранить тепло человеческого тела или охлаждать его.

Открытие выставки приурочено к празднованию Покрова Пресвятой Богородицы, которое в Украине отмечается также как День Украинского казачества, придает проекту дополнительное символическое содержание: музей, который в обычные времена является местом встречи зрителя с художественными шедеврами, сейчас является настоящим «форпостом» для искусства, предоставляя ему условия. для безопасного существования “под покровом”, сохраняя его таким образом для последующих поколений.

Посетите и почувствуйте пульс истории и современности в стенах легендарного музея.
Открытие выставки – 3 октября в 17:00 (вход свободный).
3 октября в 16:00 будет проведен престур выставкой. Форма для аккредитации представителей прессы: https://forms.gle/Hx4GHVDAycitNYVt6
Выставка продлится с 3 октября по 5 ноября.
Стоимость полного входного билета – 150 грн (льготные категории – 75 грн)
Музей принимает посетителей по адресу улица Терещенковская, 9, по привычному графику работы: с 11 до 18 часов (кроме понедельника и четверга); с 11 до 19 часов во вторник. Касса работает до 17:20 (18:20 во вторник).

За дополнительной информацией обращайтесь по контактам:
073 943 8220 Knag.pr@gmail.com

Opening of the exhibition in the historical halls of the National Museum “Kyiv Art Gallery” for the first time

We invite you to the grand opening of the “Pókryv” exhibition on October 3 at 5:00 p.m. Visitors will have a unique opportunity to immerse themselves in the atmosphere of the coexistence of classical masterpieces and modern art, as well as enjoy the luxurious interiors of the Golden and Silver Halls, which have recently been restored.

From October 3 to November 5, the National Museum Should the Muses be silent when cannons conduct their thundering dialogue? – Artists Lyudmila Rashtanova, Eduard Potapenkov, Serhii Kornievskyi, members of the famous creative group A.K.A. (Also Known As), the joint project with the National Museum “Kyiv Art Gallery” answers this eternal question in their own way.

“Pókryv” is a topical project, full of deep symbolism and built on understanding the value of fragile relics from the museum’s collection and takes place within the framework of a long-term project dedicated to its 100th anniversary – “Pearls of the museum: a view from today”. The works represent the artists’ creative interpretation of the subjects of the most famous paintings from the museum collection, thanks to which the viewer has the opportunity to touch the museum collection, which is currently in a safe place out of human sight.

This project is a dialogue between the artists of the distant past and the present, it is not by chance that the museum halls, where historical interiors have been preserved, were chosen as the place for its demonstration. Fragments of masterpieces, which were moved to storage when the full-scale invasion began, were given a new life in an unexpected but deeply symbolic material – rescue thermal blankets, used by paramedics to provide emergency medical care in the field. Thanks to a special production technology, the thin, shiny film of the blanket has exceptional properties: depending on the need, it can store the heat of the human body or cool it down.

The opening of the exhibition is timed to the celebration of the Intercession of the Blessed Virgin Mary, which in Ukraine is also celebrated as the Day of the Ukrainian Cossacks, gives the project additional symbolic meaning: the museum, which in ordinary times is a place where the viewer meets artistic masterpieces, is now a real “outpost” for art, providing it with conditions for a safe existence “under cover”, thereby preserving it for future generations.

Come and feel the pulse of history and modernity within the walls of the legendary museum.
The opening of the exhibition is on October 3 at 5:00 p.m. (admission is free).
A press tour of the exhibition will be held on October 3 at 4:00 p.m. Form for accreditation of press representatives: https://forms.gle/Hx4GHVDAycitNYVt6
The exhibition will last from October 3 to November 5.
The cost of a full entrance ticket is UAH 150 (concession categories – UAH 75)
The museum welcomes visitors at 9 Tereshchenkivska street, according to the usual working hours: from 11 a.m. to 6 p.m. (except Monday and Thursday); from 11 a.m. to 7 p.m. on Tuesday. The ticket office is open until 17:20 (18:20 on Tuesday).

For additional information, please contact:
073 943 8220 Knag.pr@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>