З 4 листопада до 17 грудня у Галереї Portal 11 відбудеться виставку гобеленів «Музика кольору» Ганни Забудської на основі живопису Івана Турецького

UKR / ENG / RU

Галерея Portal 11 представляє виставку гобеленів «Музика кольору» Ганни Забудської на основі живопису Івана Турецького
за адресою Київ, вул. Трьохсвятительська, 11

04.11.23-17.12.23

З 4 листопада до 17 грудня у Галереї Portal 11 відбудеться виставку гобеленів «Музика кольору» Ганни Забудської на основі живопису Івана Турецького«Музика кольору»
Галерея Portal 11 представляє мистецький проект “Музика кольору” зі створення художницею Ганною Забудською серії гобеленів на основі живописних полотен знаного українського художника Івана Турецького.
Ідея цього проєкту з’явилась після відвідування масштабної виставки гобеленів в Афінах в січні 2020 року. Наша мета – показати гобелен як вияв високого мистецтва, а також розкрити нові можливості кубофутуристичного живопису. Амбітний план включав симбіоз сучасного живопису та традиційної ткацької техніки. Задум вимагає поєднання техніки двох художників у нову форму візуальної мови. Кожен твір створювався тривалий час – від трьох місяців до декількох років.
Нам пощастило залучити в проєкт надзвичайно талановитих і фахових художників, які досягли високого рівня у своїй творчості. Іван Турецький і Ганна Забудська – прекрасні експериментатори, колаборація яких дозволила створити унікальну колекцію гобеленів.
Галерея Portal 11 – ініціатор та організатор проєкту.
У підсумку зазначимо, що українська культура зберегла давні традиції ткацького мистецтва. Унікальна колекція гобеленів є першим прикладом синтезу кубофутуристичного живопису та ткацької інтерпретації.

ГАННА ЗАБУДСЬКА нар.1993 р. в м.Київ. Ткацтво почала вивчати у приватній художній майстерні в 2011 р. в Херсоні, де виготовляла гобелени по дизайну Ольги Бринцевої. У 2013 р. закінчила Херсонське училище культури. У 2019 р. отримала диплом магістра Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. У 2014 р. Ганна почала працювати як незалежна художниця, додатково брала участь у проектах консервації та реставрації гобеленів, брала участь в українських та міжнародних (Німеччина, ОАЕ, Австралія, Британії та ін.) виставках, у 2015 р. вступила до Національної спілки художників України. З 2016 р. працювала головним інженером по розробці нового гобеленового цеху “ОЛК Мануфактура” (Київ), у 2018 р. – стала технічним директором гобеленових майстерень ZVYAZANI (Київ та Косів, Україна). Пізніше Ганна взяла участь у колективному проекті зі створення серії гобеленів “Осоння”, який експонувався в Національному центрі народної культури “Музей Івана Гончара” в березні 2019 р. З 2020 р. працює над виставковим проектом, під патронатом київської галереї Portal 11.
ІВАН ТУРЕЦЬКИЙ нар. 1956 р. в м. Красноярськ в сім’ї репресованих радянським режимом. Закінчив Львівське училище прикладного мистецтва ім. І.Труша. 1982 р. закінчив Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва. Живе та працює у Львові. Іван Турецький – член Національної спілки художників України, співзасновник Українського геральдичного товариства, співавтор малого Державного Герба України та сучасного герба Львова. Твори митця перебувають в збірках українських музеїв та приватних колекціях Європи, Азії та Америки. Його картини виставлялися у галереях Сінгапура, Лондона та Києва, в італійському музеї Palazzo Branda Castiglioni a Castiglioni Olona (провінція Варезе, регіон озера Комо) та швейцарському “M.A.X. museum”, а також були представлена на Luxembourg Art Fair 2019. У 2020 році картина “Фрагменти II. Із циклу “Італійський щоденник” була успішно продана на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку у категорії світового кубізму.

Галерея Portal 11 представляет выставку гобеленов «Музыка цвета» Анны Забудской на основе живописи Ивана Турецкого

Галерея Portal 11 представляет выставку гобеленов «Музыка цвета» Анны Забудской на основе живописи Ивана Турецкого

Галерея Portal 11 представляет выставку гобеленов «Музыка цвета» Анны Забудской на основе живописи Ивана Турецкого
по адресу: Киев, ул. Трехсвятительская, 11

04.11.23-17.12.23

«Музыка цвета»
Галерея Portal 11 представляет художественный проект “Музыка цвета” по созданию художницей Анной Забудской серии гобеленов на основе живописных полотен известного украинского художника Ивана Турецкого.
Идея этого проекта возникла после посещения масштабной выставки гобеленов в Афинах в январе 2020 года. Наша цель – показать гобелен как проявление высокого искусства, а также раскрыть новые возможности кубофутуристической живописи. Амбициозный план включал симбиоз современной живописи и традиционной ткацкой техники. Замысел требует сочетания техники двух художников в новой форме визуального языка. Каждое произведение создавалось длительное время – от трех месяцев до нескольких лет.
Нам удалось вовлечь в проект чрезвычайно талантливых и профессиональных художников, достигших высокого уровня в своем творчестве. Иван Турецкий и Анна Забудская – прекрасные экспериментаторы, коллаборация которых позволила создать уникальную коллекцию гобеленов.
Галерея Portal 11 – инициатор и организатор проекта.
В результате отметим, что украинская культура сохранила давние традиции ткацкого искусства. Уникальная коллекция гобеленов – первый пример синтеза кубофутуристической живописи и ткацкой интерпретации.

АННАЯ ЗАБУДСКАЯ род.1993 г. в г.Киев. Ткачество начало изучать в частной художественной мастерской в 2011 г. в Херсоне, где производила гобелены по дизайну Ольги Брынцевой. В 2013 г. окончила Херсонское училище культуры. В 2019 г. получила диплом магистра Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна. В 2014 г. Анна начала работать как независимая художница, дополнительно участвовала в проектах консервации и реставрации гобеленов, участвовала в украинских и международных (Германия, ОАЭ, Австралия, Британии и др.) выставках, в 2015 г. вступила в Национальный союз художников Украины. С 2016 г. работала главным инженером по разработке нового гобеленового цеха “ОЛК Мануфактура” (Киев), в 2018 г. стала техническим директором гобеленовых мастерских ZVYAZANI (Киев и Косов, Украина). Позже Анна приняла участие в коллективном проекте по созданию серии гобеленов “Осоння”, который экспонировался в Национальном центре народной культуры “Музей Ивана Гончара” в марте 2019 г. С 2020 г. работает над выставочным проектом под патронатом киевской галереи Portal 11.
ИВАН ТУРЕЦКИЙ р. 1956 г. в г. Красноярске в семье репрессированных советским режимом. Окончил Львовское училище прикладного искусства им. И.Труша. 1982 г. окончил Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства. Живёт и работает во Львове. Иван Турецкий – член Национального союза художников Украины, соучредитель Украинского геральдического общества, соавтор малого Государственного Герба Украины и современного герба Львова. Произведения художника находятся в сборниках украинских музеев и частных коллекциях Европы, Азии и Америки. Его картины выставлялись в галереях Сингапура, Лондона и Киева, в итальянском музее Palazzo Branda Castiglioni a Castiglioni Olona (провинция Варезе, регион озера Комо) и швейцарском M.A.X. museum”, а также были представлены на Luxembourg Art Fair 2019. В 2020 году картина “Фрагменты II. Из цикла “Итальянский дневник” была успешно продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в категории мирового кубизма.

Gallery Portal 11 presents tapestry exhibition "Music of Colour" by Hanna Zabudska based on Ivan Turetskyy artworks

Gallery Portal 11 presents tapestry exhibition “Music of Colour” by Hanna Zabudska based on Ivan Turetskyy artworks
at str. Triokhsviatytelska 11, Kyiv

04.11.23-17.12.23

«Music of Colour»

Gallery Portal 11 presents tapestry exhibition "Music of Colour" by Hanna Zabudska based on Ivan Turetskyy artworks
Gallery Portal 11 presents an art project “Music of Colour” by artist Hanna Zabudska, who created a series of tapestries based on the paintings of renowned Ukrainian artist Ivan Turetskyy.
The idea for this project emerged after visiting a large tapestry exhibition in Athens in January 2020. Our goal is to showcase tapestry as a manifestation of high art and explore new possibilities of cubo-futurist painting. The ambitious plan involved a symbiosis of contemporary painting and traditional weaving techniques. The concept requires combining the techniques of the two artists into a new form of visual language. Each artwork took a significant amount of time to create (from 3 months to several years).
We were fortunate to involve incredibly talented and skilled artists in the project, who have achieved a high level of creativity in their work. Ivan Turetskyy and Hanna Zabudska are wonderful experimenters, and their collaboration has resulted in a unique collection of tapestries.
Gallery Portal 11 initiated and organized the project.
In conclusion, it is worth noting that Ukrainian culture has preserved ancient traditions of the weaving arts. The unique collection of tapestries is the first example of the synthesis of cubo-futurist painting and weaving interpretation.

HANNA ZABUDSKA was born in 1993 in Kyiv. She began studying weavingin in a private art workshop in 2011 in Kherson, where she produced several tapestries designed by Olga Bryntseva. In 2013, Hanna graduated from the Kherson College of Culture. In 2019, she earned a Master’s degree Kyiv State Academy for Decorative-Applied Arts and Design. Since 2014 Hanna has been an independent artist, additionally participated in projects for the preservation and restoration of tapestries, participated in Ukrainian and international (Germany, UAE, Australia, UK etc.) art exhibitions and joined The National Union of Artists of Ukraine in 2015. In 2016, she was became head the development of a new tapestry workshop for “OLK Manufacture” (Kyiv), in 2018 she became the Chief Technology Officer at ZVYAZANI (Tied Up) tapestry workshop (Kyiv and Kosiv, Ukraine). Later, the artist collaborated to create the tapestry set “Osonnia”, which was displayed in March 2019 at The National Centre of Folk Culture “Ivan Honchar Museum”. Since 2020, she has been working on an exhibition project under the patronage of the Kyiv gallery Portal 11.

IVAN TURETSKYY was born in 1956 in Krasnoyarsk in the family repressed by Soviet regime. Graduated from I.Trush Lviv Applied Arts School. In 1982 graduated from Lviv State Applied and Decorative Arts Institute. Lives and works in Lviv. Ivan Turetskyy is a member of the National Union of Artists of Ukraine, co-founder of the Ukrainian Heraldic Union, co-author of a small National Emblem of Ukraine and current National Emblem of Lviv. His works are kept in collections of Ukrainian museums and private collections in Europe, Asia and America. His works were exhibited in Singapore, London, Kyiv Art galleries, in the Italian museum Palazzo Branda Castiglioni a Castiglioni Olona (Varese province, Lake Como region) and the Swiss “M.A.X. museum” in 2021, and were displayed on Luxembourg Art Fair 2019. His painting “Fragments II. From the series “Italian Diary”” was sold at Sotheby’s auction in New York in world’s cubism category.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>