З 22 вересня до 8 жовтня У Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться виставка студентських курсових робіт НАОМА

UKR / ENG / RU

У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкриється виставка студентських курсових робіт НАОМА, де кожен зможе проголосувати за найцікавішу роботу
«Київ знаковий» — виставка творів студентів-дизайнерів Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури в Національному музеї «Київська картинна галерея». Відкриття проєкту З 22 вересня до 8 жовтня У Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться виставка студентських курсових робіт НАОМАвідбудеться 22 вересня о 17:00. Роботи, що представлені на виставці, є курсовими проєктами студентів кафедри дизайну, які були створені під час навчального семестру навесні 2023 року.
Студенти кафедри дизайну НАОМА навчаються дизайнерському проєктному мисленню і пошуку візуальних рішень на задачах, максимально наближених до реальних. Цього разу для відточення творчих і розробницьких навичок куратори-викладачі запропонували студентам дослідити тему розробки візуального обличчя Києва.
Впродовж кількох років кафедра дизайну мала тісну співпрацю з філією Національного музею «Київська картинна галерея» МЦ «Шоколадний будинок» у різних виставкових проєктах. Даною виставкою ми продовжуємо виставкову співпрацю з Національним музеєм «Київська картинна галерея». Цінуємо можливість для наших студентів виставляти свої роботи у престижній галереї міста.
Наша столиця завжди була і є осередком цікавих подій, історичним і культурним центром, містом, де можна гарно відпочити, побачити щось нове, цікаво провести час. За останні півтора роки Київ став символом стійкості, незламності, незалежності України. Світ вивчив ім’я нашого міста. Вже сьогодні зрозуміло, що його характер набув нових, сильних і виразних рис. Візуально виразити новий характер Києва, не забувши про його важливі одвічні складові, спробували наші студенти, працюючи над розробкою графічних форм і візуалізуючи їх як у міському середовищі, так і на популярних носіях.
Цей навчально-експериментальний проєкт має на меті показати різноманітність бачень візуального обличчя столиці, креативність молодого покоління українських дизайнерів. Мріємо про життя без війни, вже сьогодні думаємо про його виклики. Заглядаємо у майбутнє після Перемоги, уявляємо, яким може бути новий образ нашого міста.
Подія «Київ знаковий» — платформа для виявлення талановитих молодих дизайнерів, сприяння розвитку культурного середовища Києва, привід поміркувати про візуальне обличчя нашого міста. Виставка відображає різні аспекти його життя: історію, культуру, архітектуру, міську сучасність.
На виставці також представлені проєкти, які підкреслюють знаковість нашого міста: авторські візуальні метафоричні розповіді про Київ, календарі з різним настроєм і характером. Все про Київ знаковий.
Кожен гість виставки під час візиту матиме можливість визначити найцікавіший, на його/її думку, проєкт.
Проєкт здійснено за підтримки Благодійного фонду імені Шолом-Алейхема та Ізраїльської медичної місії в Україні.

Учасники виставки:

Олександра Абрамчук
Марія Вишневська
Ніколь Давидова
Анна Данілевська
Софія Довгич
Михайло Закалюкин
Дмитро Залата
Вікторія Махмудова
Євгенія Молчанова
Марія Мороз
Олеся Поліщук
Анастасія Ромашова
Анастасія Черненко
Яна Чернецька
Куратори кафедри дизайну НАОМА:

Олена Батенко
Світлана Кошкіна,
Дмитро Стадніченко

Відкриття виставки – 22 вересня о 17:00 (вхід вільний).
Виставка триватиме з 22 вересня по 8 жовтня.
Вартість повного вхідного квитка – 100 грн (пільговий – 50 грн).

Музей приймає відвідувачів за адресою вулиця Терещенківська, 9, за звичним графіком роботи: (з 11 до 18 години (крім понеділка та четверга); з 11 до 19 години у вівторок) Каса працює до 17:20, у вівторок до 18:20

З 22 вересня до 8 жовтня У Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться виставка студентських курсових робіт НАОМА

В Национальном музее «Киевская картинная галерея» откроется выставка студенческих курсовых работ НАОМА, где каждый сможет проголосовать за интереснейшую работу
«Киев знаковый» – выставка произведений студентов-дизайнеров Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры в Национальном музее «Киевская картинная галерея». Открытие проекта состоится 22 сентября в 17.00. Работы, представленные на выставке, являются курсовыми проектами студентов кафедры дизайна, созданными во время учебного семестра весной 2023 года.
Студенты кафедры дизайна НАОМА учатся дизайнерскому проектному мышлению и поиску визуальных решений на задачах, максимально приближенных к реальным. В этот раз для отточения творческих и разработочных навыков кураторы-преподаватели предложили студентам изучить тему разработки визуального лица Киева.
На протяжении нескольких лет кафедра дизайна тесно сотрудничала с филиалом Национального музея «Киевская картинная галерея» МЦ «Шоколадный дом» в различных выставочных проектах. Данной выставкой мы продолжаем выставочное сотрудничество с Национальным музеем “Киевская картинная галерея”. Ценим возможность для наших студентов выставлять свои работы в престижной галерее города.
Наша столица всегда была и является центром интересных событий, историческим и культурным центром, городом, где можно хорошо отдохнуть, увидеть что-то новое, интересно провести время. За последние полтора года Киев стал символом стойкости, несокрушимости, независимости Украины. Мир изучил имя нашего города. Уже сегодня понятно, что его характер приобрел новые, сильные и выразительные черты. Зрительно выразить новый характер Киева, не забыв о его важных извечных составляющих, попробовали наши студенты, работая над разработкой графических форм и визуализируя их как в городской среде, так и на популярных носителях.
Цель учебно-экспериментального проекта — показать разнообразие видений визуального лица столицы, креативность молодого поколения украинских дизайнеров. Мечтаем о жизни без войны, уже сегодня думаем о его вызовах. Заглядываем в будущее после Победы, воображаем, каким может быть новый образ нашего города.
Событие «Киев знаковый» — платформа для выявления талантливых молодых дизайнеров, содействие развитию культурной среды Киева, повод поразмыслить о визуальном лице нашего города. Выставка отражает разные аспекты его жизни: историю, культуру, архитектуру, городскую современность.
На выставке также представлены проекты, подчеркивающие знаковость нашего города: авторские визуальные метафорические рассказы о Киеве, календари с разным настроением и характером. Все о Киеве знаковый.
Каждый гость выставки во время визита сможет определить самый интересный, по его/ее мнению, проект.
Проект осуществлен при поддержке Благотворительного фонда имени Шолом-Алейхема и Израильской медицинской миссии в Украине.

Участники выставки:

Александра Абрамчук
Мария Вишневская
Николь Давыдова
Анна Данилевская
София Довгич
Михаил Закалюкин
Дмитрий Золотая
Виктория Махмудова
Евгения Молчанова
Мария Мороз
Олеся Полищук
Анастасия Ромашова
Анастасия Черненко
Яна Чернецкая
Кураторы кафедры дизайна НАОМА:

Елена Батенко
Светлана Кошкина,
Дмитрий Стадниченко

Открытие выставки – 22 сентября в 17:00 (вход свободный).
Выставка продлится с 22 сентября по 8 октября.
Стоимость полного входного билета – 100 грн (льготный – 50 грн).

Музей принимает посетителей по адресу улица Терещенковская, 9, по привычному графику работы: (с 11 до 18 часов (кроме понедельника и четверга); с 11 до 19 часов во вторник) Касса работает до 17:20, во вторник до 18:20

An exhibition of NAOMA student coursework will open in the National Museum “Kyiv Art Gallery”, where everyone will be able to vote for the most interesting work
“Significant Kyiv” is an exhibition of works by design students of the National Academy of Fine Arts and Architecture in the National Museum “Kyiv Art Gallery”. The opening of the project will take place on September 22 at 5:00 p.m. The works presented at the exhibition are course projects of students of the Department of Design, which were created during the academic semester in the spring of 2023.
Students of the Department of Design of NAOMA learn design project thinking and finding visual solutions for problems as close as possible to real ones. This time, in order to sharpen their creative and development skills, the curators-teachers invited the students to research the topic of developing the visual face of Kyiv.
For several years, the Department of Design has had close cooperation with the branch of the National Museum “Kyiv Art Gallery” MC “Chocolate House” in various exhibition projects. With this exhibition, we continue the exhibition cooperation with the National Museum “Kyiv Art Gallery”. We appreciate the opportunity for our students to exhibit their works in a prestigious gallery in the city.
Our capital has always been and is a center of interesting events, a historical and cultural center, a city where you can have a good rest, see something new, and have an interesting time. Over the past year and a half, Kyiv has become a symbol of stability, indomitability, and independence of Ukraine. The world learned the name of our city. It is already clear today that his character has acquired new, strong and expressive features. Our students tried to visually express the new character of Kyiv, not forgetting its important eternal components, working on the development of graphic forms and visualizing them both in the urban environment and on popular media.
This educational and experimental project aims to show the diversity of visions of the visual face of the capital, the creativity of the young generation of Ukrainian designers. We dream of a life without war, we are already thinking about its challenges today. We look into the future after the Victory, we imagine what the new image of our city could be.
The event “Significant Kyiv” is a platform for identifying talented young designers, promoting the development of Kyiv’s cultural environment, and a reason to reflect on the visual face of our city. The exhibition reflects various aspects of his life: history, culture, architecture, urban modernity.
The exhibition also presents projects that emphasize the iconicity of our city: author’s visual metaphorical stories about Kyiv, calendars with different moods and characters. Everything about Kyiv is iconic.
Each guest of the exhibition during the visit will have the opportunity to identify the most interesting, in his/her opinion, project.
The project was implemented with the support of the Sholom Aleichem Charitable Foundation and the Israeli Medical Mission in Ukraine.

Participants of the exhibition:

Oleksandra Abramchuk
Maria Vishnevska
Nicole Davydova
Anna Danilevska
Sofia Dovhych
Mykhailo Zakalyukin
Dmytro Zalata
Victoria Makhmudova
Evgenia Molchanova
Maria Moroz
Olesya Polishchuk
Anastasia Romashova
Anastasia Chernenko
Yana Chernetska
Curators of the Design Department of NAOMA:

Olena Batenko
Svetlana Koshkina,
Dmytro Stadnichenko

The opening of the exhibition is on September 22 at 5:00 p.m. (admission is free).
The exhibition will last from September 22 to October 8.
The cost of a full admission ticket is UAH 100 (concessional ticket is UAH 50).

The museum welcomes visitors at the address Tereshchenkivska Street, 9, according to the usual working hours: (from 11 a.m. to 6 p.m. (except Mondays and Thursdays); from 11 a.m. to 7 p.m. on Tuesdays) The ticket office is open until 5:20 p.m., on Tuesdays until 6:20 p.m.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>