З 24 листопада до 24 грудня у Національному музеї «Київська картинна галерея» проходить виставка «Зʼїж мене» Світлани Карунської

UKR / ENG / RU

Відкриття скульптурного проєкту «Зʼїж мене» Світлани Карунської у Національному музеї «Київська картинна галерея»

24 листопада о 17:00 відбудеться відкриття виставки «З’їж мене» Світлани Карунської! Креативні скульптурні та графічні твори мисткині дадуть вам можливість порозмірковувати над філософськими питаннями буття та в той же час вразять своєю різноманітністю та своєрідністю.

З 24 листопада до 24 грудня у Національному музеї «Київська картинна галерея» проходить виставка «Зʼїж мене» Світлани КарунськоїМосковіє! Мене ти пожирала,
як вішала моїх дочок, синів
і як залізо, хліб та вугіль крала…
О, як твій дух осатанів!
Ти думала — тобою весь з’їдаюсь —
та, подавившись, падаєш в траву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
• адаптована версія вірша Павла Тичини “Я утверждаюсь” (1943)

У цієї виставки могло бути кілька різних назв, кожна з яких змінювала б кут бачення та акцентувала сенси. Наприклад, «Сіль землі», бо ці роботи про найголовніше, без чого неможливе життя. Чи, наприклад, “З’їж мене”, бо ці роботи є мій виклик ворогу і часу. Бо ворог, що вдерся на мій простір, змінив час мого життя… Ще одна назва могла би бути “Вниз, у кроликову нору”… Думки, як метелики, птахи чи дрони…
• Світлана Карунська

Відкриття скульптурного проєкту «Зʼїж мене» Світлани Карунської у Національному музеї «Київська картинна галерея»

На життєвому шляху нашої держави трапилась жахлива війна і супутні їй смерті, руйнування. Повністю зарадити цьому неможливо, але кожен на своєму місці ладен боротися за мирне життя. Так і художниця своєю творчістю прагне упорядкувати навколишній хаос, показати, що він не здатен “з’їсти” нас і перекреслити нашу свободу вибирати.
Створення скульптурних та графічних робіт для Світлани Карунської є її особистим способом виживання у часи війни. Життя людини у воєнному конфлікті нагадує політ крізь товщу часу, у кроликову нору із “Аліси в країні чудес” Льюїса Керрола. За нею відкривається нова реальність, де рух часу дивний та незрозумілий, де постійно з’являються чудернацькі, нелогічні, на перший погляд, закони існування, де кожен день ми вибираємо між тим, що правильно, та тим, що легко, а свідомість встигає вихоплювати та конкретизувати лише найважливіші речі і думки. На жаль, більшість людей не в змозі протидіяти цьому безумству. Тоді в нагоді стає мистецтво – у творчості, своїй чи чужій, віднаходяться сили боротися далі.

Відкриття скульптурного проєкту «Зʼїж мене» Світлани Карунської у Національному музеї «Київська картинна галерея»
Яскраві кольори та креативні, часом майже зухвалі форми творів мисткині – це частина гри із сенсами, виклик страшній реальності. Мозаїчні фрукти та іграшки, фігури богинь і персонажі з міфів, бронзові зерня та начерки, макети з різних матеріалів, що дають розуміння процесу створення майбутнього скульптурного твору, – таким є калейдоскоп обдарування авторки. В експозиції присутні як жартівливі роботи з відсилками до Країни Чудес, так і цілком серйозні, філософські твори, які змушують задуматись про трагічність життя. Але в будь-яких своїх іпостасях творчість Світлани Карунської пронизана емпатією – співпереживанням – та надією, адже без них неможливе людське існування.
Врешті, її Церера із серпом завершує цикл страждань, адже восени настає не лише час жнив, але й час відплати за заподіяне зло. У центрі цього колообігу життя та смерті твердо стоїть Психея із робіт мисткині, “невмируща душа”, як обіцянка того, що все погане рано чи пізно мине. Вона точно знає, що ми всі гідні на чудо у ці тяжкі часи. І виставка “З’їж мене” справді здатна подарувати цей момент дива. Адже, як вважає сама Світлана Карунська: “Сенс праці художника створювати у глядача якщо не катарсис, то, принаймні, енергетичний зсув, результатом якого може бути подив, ностальгія або просто думка, яка, можливо, приведе до покращення світу”.

Проєктна група: Олена Боримська, Вероніка Щукіна, Олександр Кухар, Ірина Хоменко, Олександра Рижова, Олександра Кабакова, Єлизавета Шуляк, Анастасія Швидюк.
Дизайн: Маліка Умарова.

Відкриття виставки – 24 листопада о 17:00 (вхід вільний).
Виставка триватиме з 24 листопада по 24 грудня.
Вартість повного вхідного квитка – 100 грн (пільгові категорії – 50 грн).
Музей приймає відвідувачів за адресою вулиця Терещенківська, 9, за звичним графіком роботи: з 11 до 18 години (крім понеділка та четверга); з 11 до 19 години у вівторок. Каса працює до 17:20 (18:20 у вівторок).

Открытие скульптурного проекта «Съешь меня» Светланы Карунской в Национальном музее «Киевская картинная галерея»

Открытие скульптурного проекта «Съешь меня» Светланы Карунской в Национальном музее «Киевская картинная галерея»

24 ноября в 17:00 состоится открытие выставки «Съешь меня» Светланы Карунской! Креативные скульптурные и графические произведения художницы дадут вам возможность поразмышлять над философскими вопросами бытия и в то же время поразят своим разнообразием и своеобразием.

Московие! Меня ты пожирала,
как вешала моих дочерей, сыновей
и как железо, хлеб и уголь воровали…
О, как дух твой осатанел!
Ты думала – тобой весь съедаюсь –
и, подавившись, падаешь в траву…
Я утверждаюсь, я утверждаюсь,
потому что я живу.
• адаптированная версия стихотворения Павла Тычины “Я утверждаюсь” (1943)

У этой выставки могло быть несколько разных названий, каждое из которых изменяло бы угол видения и акцентировало смыслы. Например, «Соль земли», потому что эти работы о самой главной, без чего невозможной жизни. Или, например, “Съешь меня”, потому что эти работы есть мой вызов врагу и времени. Потому что враг, ворвавшийся на мое пространство, изменил время моей жизни… Еще одно название могло бы быть “Вниз, в кроликовую нору”… Мысли, как бабочки, птицы или дроны…
• Светлана Карунская

На жизненном пути нашего государства случилась ужасная война и сопутствующие ей смерти, разрушения. Полностью помочь этому невозможно, но каждый на своем месте готов бороться за мирную жизнь. Так и художница своим творчеством стремится упорядочить окружающий хаос, показать, что он не способен съесть нас и перечеркнуть нашу свободу выбирать.
Создание скульптурных и графических работ для Светланы Карунской является ее личным способом выживания во время войны. Жизнь человека в военном конфликте напоминает полет сквозь толщу времени, в кроликовую нору из “Алисы в стране чудес” Льюиса Кэррола. За ней открывается новая реальность, где движение времени странное и непонятное, где постоянно появляются причудливые, нелогичные, на первый взгляд, законы существования, где каждый день мы выбираем между тем, что правильно и легко, а сознание успевает выхватывать. и конкретизировать только самые важные вещи и мнения. К сожалению, большинство людей не в состоянии противодействовать этому безумию. Тогда пригодится искусство – в творчестве, своем или чужом, находятся силы бороться дальше.
Яркие цвета и креативные, подчас почти дерзкие формы произведений художницы – это часть игры со смыслами, вызов страшной реальности. Мозаичные фрукты и игрушки, фигуры богинь и персонажи из мифов, бронзовые зерна и наброски, макеты из разных материалов, дающие понимание процесса создания будущего скульптурного произведения, – таков калейдоскоп дарования автора. В экспозиции присутствуют как шутливые работы с отсылками в Страну Чудес, так и вполне серьезные философские произведения, заставляющие задуматься о трагичности жизни. Но в любых своих ипостасях творчество Светланы Карунской пронизано эмпатией – сопереживанием – и надеждой, ведь без них невозможно человеческое существование.
Наконец, Церера с серпом завершает цикл страданий, ведь осенью наступает не только время жатвы, но и время возмездия за причиненное зло. В центре этого круговорота жизни и смерти твердо стоит Психея из работ художницы, “бессмертная душа”, как обещание того, что все плохое рано или поздно пройдет. Она точно знает, что мы все достойны чуда в эти трудные времена. И выставка “Съешь меня” действительно способна подарить этот момент чудеса. Ведь, как считает сама Светлана Карунская: “Смысл труда художника создавать у зрителя если не катарсис, то, по крайней мере, энергетический сдвиг, результатом которого может быть удивление, ностальгия или просто мысль, которая, возможно, приведет к улучшению мира”.

Проектная группа: Елена Боримская, Вероника Щукина, Александр Кухарь, Ирина Хоменко, Александра Рыжова, Александра Кабакова, Елизавета Шуляк, Анастасия Швыдюк.
Дизайн: Малика Умарова.

Открытие выставки – 24 ноября в 17:00 (вход свободный).
Выставка продлится с 24 ноября по 24 декабря.
Стоимость полного входного билета – 100 грн (льготные категории – 50 грн).
Музей принимает посетителей по адресу улица Терещенковская, 9, по привычному графику работы: с 11 до 18 часов (кроме понедельника и четверга); с 11 до 19 часов во вторник. Касса работает до 17:20 (18:20 во вторник).

Opening of the sculptural project "Eat Me" by Svitlana Karunska at the National Museum "Kyiv Art Gallery"

Opening of the sculptural project “Eat Me” by Svitlana Karunska at the National Museum “Kyiv Art Gallery”

On November 24 at 5:00 p.m., the exhibition “Eat Me” by Svitlana Karunska will be opened! Creative sculptural and graphic works of the artist will give you the opportunity to reflect on the philosophical questions of existence and at the same time will impress you with their variety and originality.

Muscovy! you devoured me
how she hung my daughters and sons
and how she stole iron, bread and coal…
Oh, how your spirit has risen!
You thought – I will eat you all –
and, suffocating, you fall into the grass…
I affirm, I affirm
because I live
• an adapted version of Pavlo Tychyna’s poem “I assert myself” (1943)

This exhibition could have had several different titles, each of which would have changed the angle of vision and accentuated the meanings. For example, “Salt of the Earth”, because these works are about the most important thing, without which life is impossible. Or, for example, “Eat me”, because these works are my challenge to the enemy and time. Because the enemy that invaded my space changed the time of my life… Another name could be “Down the rabbit hole”… Thoughts like butterflies, birds or drones…
• Svetlana Karunska

A terrible war and accompanying deaths and destruction happened on the life path of our state. It is impossible to completely help this, but everyone in his place is ready to fight for a peaceful life. Thus, the artist strives to organize the surrounding chaos with her creativity, to show that it is not capable of “eating” us and crossing out our freedom of choice.
Creating sculptural and graphic works for Svitlana Karunska is her personal way of surviving during the war. A person’s life in a military conflict resembles a flight through the fabric of time, down the rabbit hole from Lewis Carroll’s Alice in Wonderland. Behind it, a new reality opens, where the movement of time is strange and incomprehensible, where strange, illogical, at first glance, laws of existence constantly appear, where every day we choose between what is right and what is easy, and consciousness manages to grasp and specify only the most important things and thoughts. Unfortunately, most people are unable to resist this madness. Then art comes in handy – in creativity, one’s own or someone else’s, one finds the strength to fight on.
Bright colors and creative, sometimes almost defiant forms of the artist’s works are part of the game with meanings, a challenge to the terrible reality. Mosaic fruits and toys, figures of goddesses and characters from myths, bronze grains and sketches, models made of various materials that give an understanding of the process of creating a future sculptural work – this is the kaleidoscope of the author’s gift. The exhibition includes both humorous works with references to Wonderland, as well as quite serious, philosophical works that make you think about the tragic nature of life. But in any of its guises, the work of Svitlana Karunska is imbued with empathy – sympathy – and hope, because without them human existence is impossible.
In the end, her Ceres with a sickle completes the cycle of suffering, because in autumn comes not only the time of harvest, but also the time of retribution for the evil done. In the center of this cycle of life and death stands firmly Psyche from the works of the artist, the “immortal soul”, as a promise that all bad things will pass sooner or later. She knows for sure that we are all worthy of a miracle in these difficult times. And the exhibition “Eat Me” is really able to present this moment of wonder. After all, as Svitlana Karunska herself believes: “The meaning of an artist’s work is to create in the viewer, if not catharsis, then at least an energy shift, the result of which can be wonder, nostalgia or just a thought that, perhaps, will lead to the improvement of the world.”

Project group: Olena Borymska, Veronika Shchukina, Oleksandr Kuhar, Iryna Khomenko, Oleksandra Ryzhova, Oleksandra Kabakov, Elizaveta Shulyak, Anastasia Shvydyuk.
Design: Malika Umarova.

The opening of the exhibition is on November 24 at 5:00 p.m. (admission is free).
The exhibition will last from November 24 to December 24.
The cost of a full admission ticket is UAH 100 (concession categories – UAH 50).
The museum welcomes visitors at 9 Tereshchenkivska street, according to the usual working hours: from 11 a.m. to 6 p.m. (except Monday and Thursday); from 11 a.m. to 7 p.m. on Tuesday. The ticket office is open until 17:20 (18:20 on Tuesday).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>