10 травня о 17:00 у залах Національного музею «Київська картинна галерея» відбудеться відкриття ретроспективної виставки живописних творів українського сучасного митця Андрія Блудова

UKR / ENG / RU

Виставка «Інтроспектива» Андрія Блудова у Національному музеї «Київська картинна галерея»

10 травня о 17:00 у залах Національного музею «Київська картинна галерея» відбудеться відкриття ретроспективної виставки живописних творів українського сучасного митця Андрія Блудова. Назва проєкту – «Інтроспектива», оскільки тут будуть представлені роботи художника за визначний період його творчості, а саме: 1993-2023 роки.

10 травня о 17:00 у залах Національного музею «Київська картинна галерея» відбудеться відкриття ретроспективної виставки живописних творів українського сучасного митця Андрія БлудоваВиставка «Інтроспектива» демонструє вдумливий аналітичний погляд автора, звернений не лише в глибини власних душі й свідомості, а й у дослідження змін та зростання свого покоління – зміни поглядів і точок зору, художніх образів та мови… Тому виставка має назву «Інтроспектива» (від лат. introspecto — дивлюся всередину).
Сягнувши певного віку та досвіду, кожна людина озирається, вдивляючись у сліди, залишені по собі, вибудовує ретроспекцію вчинків та здобутків. Андрій Блудов також пригальмував і вдивляється, але не назад, а в глибини власного зростання, пошуків і досягнень, зміни погляду та точки зору, художніх технік, мови… а також перспектив, що відкриваються за наступним поворотом.

Митець протягом 30 років активного творчого життя створив кілька десятків яскравих проєктів, що відповідали його пошукам, думкам, запитам, часу й бурлінню українського та світового мистецтва. Творчий крок Андрія Блудова по життю впевнений і послідовний, наповнений експериментами, відкриттями й естетською філософічністю. Він не зупиняється на одній виграшній темі, завжди рухається далі, щиро та щедро ділиться сокровенними відкриттями й таємницями. Власне кажучи, ця виставка – химерний відбиток невпинного і незворотного плину часу, а художник – його вправний ловець.

виставка - картина RED - Андрій Блудов
«Експозиція структурована так, що окреслює траєкторію творчих висловлювань митця. Вона виявляє, що душа та підсвідомість незглибимі й, дозволивши зазирнути у себе, вони відповідають фонтаном дорогоцінних думок і безцінних емоцій. «Урбаністика», «Голоси», «Індостань», «Сіцзан» та «Гастрономія» – настільки різноманітні серії картин, які нам вдалось акцентувати у цьому проєкті» – зазначає кураторка виставки Олеся Авраменко.
#KNAG_ introspektyva

Виставка «Інтроспектива» Андрія Блудова у Національному музеї «Київська картинна галерея»

Андрій Блудов — заслужений діяч мистецтв України, викладає в Національній академії образотворчого мистецтв і архітектури, митець високого професійного рівня, визнаний міжнародною художньою спільнотою. Підтвердженням тому є перебування його картин у приватних збірках колекціонерів зі Швейцарії, Бельгії, Австрії, США, Нідерландів, Іспанії, Франції, України, а ще в музеях Києва, Сум, Хмельницького тощо.

Відкриття виставки – 10 травня з 17:00 до 19:00 (вхід вільний).
Виставка триватиме з 10 травня по 11 червня. Вартість повного вхідного квитка – 200 грн. (пільговий – 100 грн.). Музей приймає відвідувачів за адресою вулиця Терещенківська, 9, за звичним графіком роботи: (з 11 до 18 години (крім понеділка та четверга); з 11 до 19 години у вівторок).
Tel.: (044) 287 7324

Утренний натюрморт  - Андрей Блудов

Выставка «Интроспектива» Андрея Блудова в Национальном музее «Киевская картинная галерея»

10 мая в 17.00 в залах Национального музея «Киевская картинная галерея» состоится открытие ретроспективной выставки живописных произведений украинского современного художника Андрея Блудова. Название проекта – «Интроспектива», поскольку здесь будут представлены работы художника за определенный период его творчества, а именно: 1993-2023 годы.

Выставка «Интроспектива» демонстрирует вдумчивый аналитический взгляд автора, обращенный не только к глубине собственных души и сознания, но и в исследовании изменений и роста своего поколения – изменения взглядов и точек зрения, художественных образов и языка… Поэтому выставка называется «Интроспектива» (от лат.introspecto — смотрю внутрь).

Ловцы - Андрей Блудов
Достигнув определенного возраста и опыта, каждый человек оглядывается, вглядываясь в следы, оставленные по себе, выстраивает ретроспекции поступков и достижений. Андрей Блудов также притормозил и всматривается, но не вспять, а в глубины собственного роста, поисков и достижений, изменения взгляда и точки зрения, художественных техник, языка… а также открывающихся перспектив последующего поворота.
Художник на протяжении 30 лет активной творческой жизни создал несколько десятков ярких проектов, отвечавших его поискам, мыслям, запросам, времени и бурлению украинского и мирового искусства. Творческий шаг Андрея Блудова по жизни уверен и последователен, наполнен экспериментами, открытиями и эстетской философичностью. Он не останавливается на одной выигрышной теме, всегда двигается дальше, искренне и щедро делится сокровенными открытиями и тайнами. Собственно говоря, эта выставка – причудливый отпечаток непрерывного и необратимого течения времени, а художник – его искусный ловец.
«Экспозиция структурирована так, что описывает траекторию творческих высказываний художника. Она обнаруживает, что душа и подсознание неглубоки и, позволив заглянуть в себя, отвечают фонтаном драгоценных мыслей и бесценных эмоций. «Урбанистика», «Голоса», «Индостань», «Сицзан» и «Гастрономия» – столь разнообразные серии картин, которые нам удалось акцентировать в этом проекте» – отмечает куратор выставки Олеся Авраменко.
#KNAG_ introspektyva

Портреты выставка - Андрей Блудов

Андрей Блудов — заслуженный деятель искусств Украины, преподает в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, художник высокого профессионального уровня, признанный международным художественным сообществом. Подтверждением тому пребывание его картин в частных сборниках коллекционеров из Швейцарии, Бельгии, Австрии, США, Нидерландов, Испании, Франции, Украины, а еще в музеях Киева, Сум, Хмельницкого и т.д.

Открытие выставки – 10 мая с 17:00 до 19:00 (вход свободный).
Выставка продлится с 10 мая по 11 июня. Стоимость полного входного билета – 200 грн. (льготный – 100 грн.). Музей принимает посетителей по адресу улица Терещенковская, 9, по привычному графику работы: (с 11 до 18 часов (кроме понедельника и четверга); с 11 до 19 часов во вторник).
Tel.: (044) 287 7324

Exhibition «Introspective» by Andrii Bludov at the National Museum «Kyiv Art Gallery»

On May 10th at 5:00 pm, the National Museum «Kyiv Art Gallery» will host the opening of a retrospective exhibition of paintings by Ukrainian contemporary artist Andrii Bludov. The exhibition is named «Introspective» to reflect the fact that it will represent the artist’s works from a notable period period of his creative life, specifically 1993-2023. which is between the years 1993 and 2023.

The exhibition «Introspective» demonstrates the author’s thoughtful analytical view, directed not only to the depths of his own soul and consciousness, but also to the study of changes and growth of his generation – changes in views, artistic images and language…
Having reached a certain age and experience, each person looks back, peering at the traces left behind, building a retrospective of deeds and achievements. Andrii Bludov also takes a moment to pause and reflect, but not on the past. Instead, he dives into his own development, exploring his progress, accomplishments, shifts in perspective, artistic techniques, and language… as well as the perspectives that become visible after the next turn. Therefore, the exhibition is called «Introspective» (from the Latin introspecto – looking inward).
During 30 years of active creative life, the artist has created dozens of bright projects that corresponded to his searches, thoughts, requests, time and the turbulence of Ukrainian and world art. Andrii Bludovs creative step through his life is confident and consistent, full of brave experiments, discoveries and philosophical aesthetics. He doesn’t limit himself to a single successful theme, but instead continuously explores new ideas and generously shares his most personal discoveries and secrets. In fact, this exhibition is a bizarre reflection of the incessant of the constant and unchangeable flow of time, and the artist is its skillful catcher.
«The exposition is structured in such a way that it outlines the trajectory of the artist’s creative statements. It reveals that the soul and subconscious are shallow, and if you allow you to look into them, they respond with a fountain of precious thoughts and priceless emotions. «Urbanism», «Voices», «Hindustan», «Xizang» and «Gastronomy» are such a diverse series of paintings that we managed to emphasize in this project» – says Olesia Avramenko, curator of the exhibition.
#KNAG_ introspektyva

Andrii Bludov is an Honored Artist of Ukraine, a lecturer at the National Academy of Fine Arts and Architecture, an artist of a high professional level recognized by the international art community. This is confirmed by the fact that his paintings are in private collections in Switzerland, Belgium, Austria, the USA, the Netherlands, Spain, France, Ukraine, as well as in museums in Kyiv, Sumy, Khmelnytskyi, etc.

The exhibition opens on May 10 from 17:00 to 19:00 (free admission).
The exhibition will last from May 10 to June 11.
The cost of a full entrance ticket is 200 UAH (discounted – 100 UAH).
The museum welcomes visitors at 9 Tereshchenkivska Street, according to the usual opening hours: (from 11 to 18 hours (except Monday and Thursday); from 11 to 19 hours on Tuesday).
Tel.: (044) 287 7324

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>