З 15 травня до 16 червня триватиме виставка “Деконструктивна жіночність” у галереї Vakulenko Art Consulting

UKR / ENG / RU

Деконструктивна жіночність: епатажна виставка українських мисткинь відкривається в центрі Києва
Галерея Vakulenko Art Consulting запрошує на непересічну мистецьку подію: в рамках однієї виставки поєднані роботи трьох представниць сучасного мистецтва – Влади Ралко, Ніни Мурашкіної З 15 травня до 16 червня триватиме виставка "Деконструктивна жіночність" у галереї Vakulenko Art Consultingта Інни Хасілевої. Роботи надані з приватних колекцій, тож побачити їх у відкритому доступі вдається нечасто.
Унікальність виставки – в тому, що її експозиція поєднує сильні, експресивні картини, створені жінками і про жінок. Це творчість на грані фола. Відвертість на грані естетики. Роботи, що розкривають жіночність по-новому. При цьому у кожої мисткині – свій неповторний стиль і творчий підхід.
Приходьте на виставку «Деконструктивна жіночність», щоб побачити жінку сильною та відвертою. Побачити її еротичною та самобутньою. Відкрийтеся творчості і об’єднайте глибинний дискурс свого несвідомого з тим, що зображено на картинах потужних українських мисткинь.

Інформація про виставку:
• Відкриття: 15 травня, середа, 19:00
• Тривалість: 15.05 – 16.06
• Адреса: Київ, вул. Костьольна, 8
• Час роботи: 11:00 – 19:00 (пн та вт – вихідні)
• Вхід вільний

Влада Ралко працює у площині актуального мистецтва в осучасненій експресіоністській манері. Більшість робіт художниці – про людське тіло, про те, що відбувається з ним і в ньому, про те, що може відбутися і що не помітно звичайному погляду, що ховається не тільки під одягом та шкірою, але й під звичайними точками зору, стереотипами, стандартами. Через гротескні образи, непередбачувані трансформації, жорсткі плями і насичені кольори, Ралко прагне до вираження складних емоційних станів. У фокусі уваги мисткині – страждання колективного тіла, проблеми ідентичності, філософії буття, дослідження соціально-політичного контексту в умовах видимого і невидимого спротиву.

Деконструктивна жіночність

Ніна Мурашкіна створює чуттєве та метафоричне мистецтво. В своїй творчості художниця відображає власний стиль життя – еротичний, розкутий, більш відкритий. Майже в усіх роботах головною героїнею є сама мисткиня, а головною темою – еротична магія жіночності у її глибинних та хворобливих проявах. Мурашкіна відтворює власне бачення жінки через яскраві жіночі образи. Стиль її робіт – синтетичний мікс на основі класичної художньої освіти, з поєднанням декоративного живопису, кічу, наїву, магічного символізму та contemporary art.

Деконструктивна жіночність

Інна Хасілева відома своїм сильним безкомпромісним живописом, що поєднує мотиви експресіонізму із абстракцією і деконструкцією. Тут і наїв, і лубок, і сюр. У її творчості немає класичної методичності і систематичності – тільки природний і в якійсь мірі гармонійний хаос підсвідомості, який у свою чергу активізує підсвідомість тих, хто дивиться. Чесні іронічні роботи Хасілевої називають криком душі, протестом проти трансформацій, що відбуваються в суспільстві. Кожна робота – глибоко особисте висловлювання.

Деконструктивна жіночність

Vakulenko Art Consulting – консалитнгова компанія, що надає послуги арт-адвайзингу та експертизи у сфері мистецтва, організовує аукціони сучасного мистецтва та виставки на базі власної галереї. Компанія успішно існує на антикварному ринку України, Європи та США з 1991 року. У 2002 році було створено відділ сучасного мистецтва, а у 2011 був відкритий аукціонний будинок “Vakulenko”. З 2017 року функціонує також галерея на Костьольній, 8.

Контакти:

https://www.facebook.com/vakulenko.consulting

https://www.instagram.com/vakulenko_consulting

Тел: +380503837709 – Владислав, співвласник галереї
+380669793965 – Марина, PR і комунікації (telegram, whatsapp, viber)

Деконструктивная женственность: эпатажная выставка украинских художниц открывается в центре Киева
Галерея Vakulenko Art Consulting приглашает на незаурядное художественное событие: в рамках одной выставки совмещены работы трех представительниц современного искусства – Влады Ралко, Нины Мурашкиной и Инны Хасилевой. Работы предоставлены из частных коллекций, так что увидеть их в открытом доступе удается нечасто.
Уникальность выставки состоит в том, что ее экспозиция сочетает сильные, экспрессивные картины, созданные женщинами и о женщинах. Это творчество на грани фола. Откровенность на грани эстетики. Работы, раскрывающие женственность по-новому. При этом у каждой художницы – свой неповторимый стиль и творческий подход.
Приходите на выставку «Деконструктивная женственность», чтобы увидеть женщину сильной и откровенной. Увидеть ее эротичной и самобытной. Откройтесь творчеству и объедините глубинный дискурс своего бессознательного с тем, что изображено на картинах мощных украинских художниц.

Информация о выставке:
• Открытие: 15 мая, среда, 19:00
• Продолжительность: 15.05 – 16.06
• Адрес: Киев, ул. Костельная, 8
• Время работы: 11:00 – 19:00 (пн и вт – выходные)
• Вход свободный

Власти Ралко работают в плоскости актуального искусства в осовремененной экспрессионистской манере. Большинство работ художницы – о человеческом теле, о том, что происходит с ним и в нем, о том, что может произойти и что не заметно обычному взгляду, скрывающемуся не только под одеждой и кожей, но и под обычными точками зрения, стереотипами, стандартами. Из-за гротескных образов, непредсказуемых трансформаций, жестких пятен и насыщенных цветов, Ралко стремится к выражению сложных эмоциональных состояний. В фокусе внимания художницы – страдания коллективного тела, проблемы идентичности, философии бытия, исследования социально-политического контекста в условиях видимого и невидимого сопротивления.

Нина Мурашкина создает чувственное и метафорическое искусство. В своем творчестве художница отражает собственный образ жизни – эротический, раскрепощенный, более открытый. Почти во всех работах главной героиней является самая художница, а главной темой – эротическая магия женственности в ее глубинных и болезненных проявлениях. Мурашкина воспроизводит собственное видение женщины через яркие женские образы. Стиль ее работ – синтетический микс на основе классического художественного образования с сочетанием декоративной живописи, кича, наива, магического символизма и contemporary art.

Инна Хасилева известна своей сильной бескомпромиссной живописью, сочетающей мотивы экспрессионизма с абстракцией и деконструкцией. Здесь и наел, и лубок, и сюр. В ее творчестве нет классической методичности и систематичности – только естественный и в какой-то степени гармоничный хаос подсознания, который в свою очередь активизирует подсознание смотрящих. Честные иронические работы Хасилевой называют криком души, протестом против происходящих в обществе трансформаций. Каждая работа – глубоко личное высказывание.

Vakulenko Art Consulting – консалитнговая компания, предоставляющая услуги арт-адвайзинга и экспертизы в области искусства, организует аукционы современного искусства и выставки на базе собственной галереи. Компания успешно существует на антикварном рынке Украины, Европы и США с 1991 года. В 2002 году был создан отдел современного искусства, а в 2011 году был открыт аукционный дом “Vakulenko”. С 2017 года функционирует также галерея на Костельной, 8.

Контакты:

https://www.facebook.com/vakulenko.consulting

https://www.instagram.com/vakulenko_consulting

Тел: +380503837709 – Владислав, совладелец галереи
+380669793965 – Марина, PR и коммуникации (telegram, whatsapp, viber)

Deconstructive femininity: an outrageous exhibition of Ukrainian women artists opens in the center of Kyiv
The Vakulenko Art Consulting Gallery invites you to a unique artistic event: the works of three representatives of modern art – Vlada Ralko, Nina Murashkina and Inna Khasileva – are combined in one exhibition. The works are provided from private collections, so it is rare to see them in the public domain.
The uniqueness of the exhibition is that its exposition combines strong, expressive paintings created by women and about women. This is creativity on the verge of a foul. Candor on the edge of aesthetics. Works that reveal femininity in a new way. At the same time, each artist has her own unique style and creative approach.
Come to the Deconstructive Femininity exhibition to see a woman strong and outspoken. To see her erotic and original. Open yourself to creativity and combine the deep discourse of your unconscious with what is depicted in the paintings of powerful Ukrainian artists.

Information about the exhibition:
• Opening: May 15, Wednesday, 19:00
• Duration: 15.05 – 16.06
• Address: Kyiv, str. Kostyolna, 8
• Hours of operation: 11:00 a.m. – 7:00 p.m. (Mon and Tue – weekends)
• Free entrance

Vlada Ralko works in the field of contemporary art in a modernized expressionist manner. Most of the artist’s works are about the human body, about what happens to it and in it, about what can happen and what is not visible to the ordinary eye, which hides not only under clothes and skin, but also under ordinary points of view, stereotypes, standards. Through grotesque images, unpredictable transformations, harsh spots and rich colors, Ralko strives to express complex emotional states. The focus of the artist’s attention is the suffering of the collective body, the problems of identity, the philosophy of being, the study of the socio-political context in the conditions of visible and invisible resistance.

Nina Murashkina creates sensual and metaphorical art. In her work, the artist reflects her own lifestyle – erotic, loose, more open. In almost all works, the main character is the artist herself, and the main theme is the erotic magic of femininity in its deep and painful manifestations. Murashkina reproduces her own vision of a woman through bright female images. The style of her works is a synthetic mix based on classical art education, with a combination of decorative painting, kitsch, naive, magical symbolism and contemporary art.

Inna Khasileva is known for her strong, uncompromising painting that combines the motifs of expressionism with abstraction and deconstruction. Here are naiv, lubok, and sur. In her work, there is no classical methodology and systematicity – only natural and to some extent harmonious chaos of the subconscious, which in turn activates the subconscious of those who watch. Khasileva’s honest ironic works are called the cry of the soul, a protest against the transformations taking place in society. Each work is a deeply personal statement.

Vakulenko Art Consulting is a consulting company that provides art advisory services and expertise in the field of art, organizes contemporary art auctions and exhibitions based on its own gallery. The company has successfully existed on the antique market of Ukraine, Europe and the USA since 1991. In 2002, a contemporary art department was established, and in 2011, the Vakulenko auction house was opened. Since 2017, a gallery has also been operating at 8 Kost’olnaya Street.

Contacts:

https://www.facebook.com/vakulenko.consulting

https://www.instagram.com/vakulenko_consulting

Tel: +380503837709 – Vladyslav, co-owner of the gallery
+380669793965 – Marina, PR and communications (telegram, whatsapp, viber)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>