26 квітня – 25 травня у Галереї Imagine Point триватиме художня виставка Андрія Блудова та Олексія Сая

UKR / ENG / RU

26 квітня – 25 травня 2024 р.
MEETING POINT
Андрій Блудов
Олексій Сай

Галерея Imagine Point представляє проєкт Андрія Блудова та Олексія Сая
MEETING POINT.
Назва першої спільної виставки двох художників визначає унікальність та символічність події: місцем перетину творчих шляхів митців, їх «точкою зустрічі» стала саме галерея Imagine Point, «точка уяви».

26 квітня – 25травня у Галереї Imagine Point триватиме художня виставка Андрія Блудова та Олексія СаяДля експозиції Андрій Блудов запропонував живописні твори із проєкту «Урбаністика», розпочатого ще у 2018 р., в якому він «метафорично торкається теми простору, структури та лабіринту, в той же час пропонуючи аналогію бачення світу сучасною людиною, та звертається до теми трохи збитої, навіть заплутаної свідомості Homo sapiens».
Думка про те, «що людина достатньо відірвалася від природного світу, створивши власний уособлений простір буття», давно хвилює художника.
І він будує цей простір, своє уявне Місто, складене із «прямих ліній та кутів у різних перспективах» дивовижних штучних конструкцій — зафіксованих на полотні графічних креслень постмодерністської архітектури, що часом виглядають нереальними, футуристично-абсурдними.
І з цими експресивними, наповненими світлом та пульсаціями, яскраво -«божевільними» за колоритом живописними формами та структурами у певній точці найвищої напруги зустрічаються і перетинаються металеві об’єкти-інсталяції, «дими» Олексія Сая.
Над серією «Дими» Олексій Сай почав працювати близько десяти років тому, під час Майдану:
«Це — дими.
Дими від світло-шумових гранат на стадії самого моменту вибуху, коли всіх, хто є поруч, оглушає. Я почав їх робити взимку 2014. Я продовжую їх робити час від часу і тепер — але зараз, можливо, це не ті дими, а якісь інші — в будь-якому випадку, це «щось затверділе, яке не має бути твердим».
Такі серії у мистецтві називають «відкритими», вони свідчать про важливість певної теми для художника. Не зважаючи на часові перерви, митець постійно повертається до одної теми як до відкладеної розмови про щось надзвичайно важливе.

Але у поверненні до «димів» винна трагічна історія нашого сьогодення: «я ніколи не хотів паразитувати на соціальних темах, але коли таке вже відбувається — то що вже, не обійдеш».
Ламані металеві форми із «кутастими» заокругленнями (саме вони нагадують клуби диму, те, «що не має бути твердим») потужних кубістичних об’єктів страшними реаліями сьогодення вриваються у світ футуристичної урбаністики. Їх сріблясті металеві поверхні контрастують із яскравими площинами полотен. Але геометрична лаконічність, різкі, чіткі обриси нагромаджень у картинах та об’єктах візуально поєднують інсталяції та живопис.

Що відчуває людина у пастці заплутаних лабіринтів споруд під час вибухів, під цупкою завісою димів?
І яким бачить вихід для себе?
Бо вихід завжди є, і завтра, попри все, настане.
І в тому завтра урбаністичні краєвиди з чіткими скульптурними формами, вплетеними у них, сприйматимуться вже зовсім інакше — як органічне середовище для життя наступних поколінь.
Точка зустрічі почуттів та пошуків двох художників стає точкою відліку уявлень про майбутнє.

Відкриття виставки відбудеться 26.04 о 18.00.
Виставка триватиме 26.04–25.05. 2024 р. у великій залі галереї Imagine Point.

26 апреля –25 мая 2024 г.
MEETING POINT
Андрей Блудов
Алексей Сай

Галерея Imagine Point представляет проект Андрея Блудова и Алексея Сая
MEETING POINT.
Название первой совместной выставки двух художников определяет уникальность и символичность события: местом пересечения творческих путей художников, их точкой встречи стала именно галерея Imagine Point, точка воображения.

Для экспозиции Андрей Блудов предложил живописные произведения из проекта «Урбанистика», начатого еще в 2018 г., в котором он «метафорически затрагивает тему пространства, структуры и лабиринта, в то же время предлагая аналогию видения мира современным человеком, и обращается к теме немного сбитой , даже запутанного сознания Homo sapiens».
Мнение о том, что человек достаточно оторвался от природного мира, создав собственное олицетворенное пространство бытия, давно волнует художника.
И он строит это пространство, свой мнимый Город, составленный из «прямых линий и углов в разных перспективах» удивительных искусственных конструкций — запечатленных на холсте графических чертежей постмодернистской архитектуры, которые порой выглядят нереальными, футуристически абсурдными.
И с этими экспрессивными, наполненными светом и пульсациями, ярко «сумасшедшими» по колориту живописными формами и структурами в определенной точке высочайшего напряжения встречаются и пересекаются металлические объекты-инсталляции, «дымы» Алексея Сая.
Над серией «Дымы» Алексей Сай начал работать около десяти лет назад, во время Майдана:
«Это – дымы.
Дым от свето-шумовых гранат на стадии самого момента взрыва, когда всех, кто находится рядом, оглушает. Я начал их делать зимой 2014. Я продолжаю их делать время от времени и теперь – но сейчас, возможно, это не те дымы, а какие-то другие – в любом случае, это «нечто затвердевшее, которое не должно быть твердым».
Такие серии в искусстве называют открытыми, они свидетельствуют о важности определенной темы для художника. Несмотря на временные перерывы, художник постоянно возвращается к одной теме как к отложенному разговору о чем-то очень важном.
Но в возвращении к «дымам» виновата трагическая история нашего настоящего: «я никогда не хотел паразитировать на социальных темах, но когда такое уже происходит — то что уж, не обойдешь».
Ломаные металлические формы с «угловатыми» округлениями (именно они напоминают клубы дыма, то, «что не должно быть твердым») мощных кубистических объектов страшными реалиями нынешнего дня врываются в мир футуристической урбанистики. Их серебристые металлические поверхности контрастируют с яркими плоскостями полотен. Но геометрическая лаконичность, резкие, четкие очертания накоплений в картинах и объектах визуально совмещают инсталляции и живопись.
Что чувствует человек в ловушке запутанных лабиринтов построек во время взрывов, под плотным занавесом дымов?
И каким видит выход для себя?
Потому что выход всегда есть, и завтра, несмотря ни на что, наступит.
И в том завтра урбанистические виды с четкими скульптурными формами, вплетенными в них, будут восприниматься уже совсем иначе как органическая среда для жизни следующих поколений.
Точка встречи чувств и поисков двух художников становится точкой отсчета представлений о будущем.

Открытие выставки состоится 26:04 в 18:00.
Выставка продлится 26.04–25.05. 2024 г. в большом зале галереи Imagine Point.

April 26 – May 25, 2024
MEETING POINT
Andriy Bludov
Oleksiy Say

Imagine Point Gallery presents the project of Andrii Bludov and Oleksiy Sai
MEETING POINT.
The name of the first joint exhibition of the two artists defines the uniqueness and symbolism of the event: the place where the artists’ creative paths crossed, their “meeting point” became the Imagine Point gallery.

For the exhibition, Andriy Bludov offered paintings from the project “Urbanistics”, which was started back in 2018, in which he “metaphorically touches on the theme of space, structure and labyrinth, at the same time offering an analogy of the world view of a modern person, and addresses the theme of a slightly confused , even the confused consciousness of Homo sapiens”.
The idea that “man has sufficiently detached himself from the natural world, having created his own personified space of existence,” has worried the artist for a long time.
And he builds this space, his imaginary City, made up of “straight lines and angles in different perspectives” of amazing artificial structures — graphic drawings of postmodern architecture fixed on canvas, which sometimes look unreal, futuristic-absurd.
And with these expressive, filled with light and pulsations, vividly “crazy” in color, picturesque forms and structures meet and intersect at a certain point of the highest tension, metal objects-installations, “smokes” of Oleksiy Sai.
Oleksiy Sai started working on the “Smoke” series about ten years ago, during the Maidan:
“These are smokes.
Smoke from light-noise grenades at the stage of the very moment of explosion, when everyone nearby is stunned. I started doing them in the winter of 2014. I still do them from time to time – but now maybe it’s not those fumes but some other – anyway, it’s “something solid that doesn’t have to be solid”.
Such series in art are called “open”, they indicate the importance of a certain topic for the artist. Regardless of time breaks, the artist constantly returns to one topic as a postponed conversation about something extremely important.
But the tragic history of our present is to blame for the return to “fumes”: “I never wanted to be a parasite on social topics, but when this happens, you can’t avoid it.”
Broken metal forms with “angular” roundings (it is they that resemble puffs of smoke, “what should not be solid”) of powerful Cubist objects break into the world of futuristic urbanism with the terrible realities of today. Their silver metal surfaces contrast with the bright planes of the canvases. But geometric conciseness, sharp, clear outlines of accumulations in paintings and objects visually combine installations and painting.
What does a person feel trapped in the tangled labyrinths of buildings during explosions, under a thick curtain of smoke?
And who sees a way out for himself?
Because there is always a way out, and tomorrow, despite everything, will come.
And tomorrow, urban landscapes with clear sculptural forms woven into them will be perceived in a completely different way – as an organic environment for the life of future generations.
The meeting point of feelings and searches of two artists becomes a point of reference for ideas about the future.

The opening of the exhibition will take place on April 26 at 6 p.m.
The exhibition will last from April 26 to May 25. 2024 in the large hall of the Imagine Point gallery.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>