З 8 березня по 7 квітня у Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться виставка Віктора Сидоренка «Чорна земля. Вимушена дезорієнтація»

UKR / ENG / RU

Виставка Віктора Сидоренка «Чорна земля. Вимушена дезорієнтація»
у Національному музеї «Київська картинна галерея»
З 8 березня по 7 квітня у Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться виставка Віктора Сидоренка «Чорна земля. Вимушена дезорієнтація»8 березня о 17:00 у Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться відкриття виставкового проєкту Віктора Сидоренка «Чорна земля. Вимушена дезорієнтація», що складається з картин і графічних композицій із серії «Сполохи чорнозему» та авторського фільму художника «Чорна земля. Вимушена дезорієнтація».
Художній проєкт «Чорна земля» був створений упродовж 2022-2023 років та увібрав не лише роздуми художника про події російсько-української війни, яка огорнула наше існування тривогою та невизначеністю, а й окреслив широке змістове поле, що знову і знову порушує непрості питання людського буття. Невипадково образний зміст проєкту вийшов за межі безпосередніх подієвих рефлексій, так чи так апелюючи до широких шарів історичного досвіду, змішуючи між собою особисте і загальне, конкретно-емоційне й символічне.
У творчості Віктора Сидоренка «Чорна земля» стала послідовним продовженням його наскрізної теми, над якою художник працює з середини 1990-х. Саме тоді у проєкті «Амнезія» вперше з’явився головний персонаж – типізована, позбавлена індивідуальних рис напівоголена фігура: той масовий учасник соціальних й історичних катаклізмів, який є «матеріалом» і рушієм подій новітньої історії.

Хто він тут: герой, свідок, учасник, жертва? Як розмірковує художник: «Я намагаюся відобразити загальну ситуацію, в яку завжди і всюди, за тоталітаризму і демократії, нині, як і сторіччя тому, потрапляють люди, – двобій із часом. Ніхто не може вислизнути з його незбагненого дійства. Але кожному доведеться відповідати за все…»
Кураторка проєкту – Галина Скляренко

Відкриття виставки – 8 березня о 17:00 (вхід вільний).
Виставка триватиме з 8 березня по 7 квітня.
Вартість повного вхідного квитка – 250 грн (пільгові категорії – 125 грн).
Музей приймає відвідувачів за адресою: вулиця Терещенківська, 9, за звичним графіком роботи: з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок. Каса працює до 17:20 (до 18:20 у вівторок).

Віктор Сидоренко. Із серії «Чорна земля», 2022–2023, полотно, олія

Віктор Сидоренко. Із серії «Сполохи чорнозему», 2022–2023, шовкографія, акварель

Віктор Сидоренко. Із серії «Сполохи чорнозему», 2022–2023, шовкографія, акварель

Віктор Сидоренко. Із серії «Сполохи чорнозему», 2022–2023, шовкографія, акварель

Віктор Сидоренко. Із серії «Сполохи чорнозему», 2022–2023, шовкографія, акварель

Віктор Сидоренко. Кадр із фільму «Чорна земля. Вимушена дезорієнтація».

Віктор Сидоренко. Кадр із фільму «Чорна земля. Вимушена дезорієнтація».
Оператор: Сергій Кіреєв.
Музика: Асматі Чібалашвілі, тривалість 7:23 хв

Віктор Сидоренко

Народився у 1953 році в Талдикоргані (Казахстан). Закінчив Харківський художньо-промисловий інститут (зараз – Харківська державна академія дизайну і мистецтв, майстерня професора Бориса Косарєва, 1974–1979). Живе та працює в Києві.
У 2003 репрезентував Україну на 50-ій Венеційській бієнале з персональним проєктом «Жорна часу». 2007-го року був со-куратором Українського павільйону 52-ї Венеційської бієнале (з Олександром Соловйовим) та комісаром 54-ї та 55-ї Венеційських бієнале (2011, 2013).

Выставка Виктора Сидоренко «Черная земля. Вынужденная дезориентация»
в Национальном музее «Киевская картинная галерея»
С 8 марта по 7 апреля в Национальном музее «Киевская картинная галерея» состоится выставка Виктора Сидоренко «Черная земля . Вынужденная дезориентация»8 марта в 17:00 в Национальном музее «Киевская картинная галерея» состоится открытие выставочного проекта Виктора Сидоренко «Черная земля. Вынужденная дезориентация», состоящая из картин и графических композиций из серии «Набат чернозема» и авторского фильма художника «Черная земля. Вынужденная дезориентация».
Художественный проект «Черная земля» был создан на протяжении 2022-2023 годов и вобрал не только размышления художника о событиях русско-украинской войны, охватившей наше существование тревогой и неопределенностью, но и очертил широкое содержательное поле, которое снова и снова поднимает непростые вопросы человеческого бытия. . Не случайно образное содержание проекта вышло за пределы непосредственных событийных рефлексий, так или иначе апеллируя к широким слоям исторического опыта, смешивая между собой личное и общее, конкретно-эмоциональное и символическое.
В творчестве Виктора Сидоренко “Черная земля” стала последовательным продолжением его сквозной темы, над которой художник работает с середины 1990-х. В это время в проекте «Амнезия» впервые появился главный персонаж – типизированная, лишенная индивидуальных черт полуобнаженная фигура: тот массовый участник социальных и исторических катаклизмов, который является «материалом» и двигателем событий новейшей истории.

Кто он здесь: герой, свидетель, участник, жертва? Как размышляет художник: «Я пытаюсь отразить общую ситуацию, в которую всегда и повсюду, при тоталитаризме и демократии, сейчас, как и столетие назад, попадают люди – поединок со временем. Никто не может ускользнуть из его непостижимого действа. Но каждому придется отвечать за все…»
Куратор проекта – Галина Скляренко

Открытие выставки – 8 марта в 17:00 (вход свободный).
Выставка продлится с 8 марта по 7 апреля.
Стоимость полного входного билета – 250 грн (льготные категории – 125 грн).
Музей принимает посетителей по адресу: улица Терещенковская, 9, по привычному графику работы: с 11:00 до 18:00 (кроме понедельника и четверга); с 11:00 до 19:00 во вторник. Касса работает до 17:20 (до 18:20 во вторник).

Виктор Сидоренко. Из серии «Черная земля», 2022–2023, холст, масло

Виктор Сидоренко. Из серии «Сполохи чернозема», 2022–2023, шелкография, акварель

Виктор Сидоренко. Из серии «Набат чернозема», 2022–2023, шелкография, акварель

Виктор Сидоренко. Из серии «Сполохи чернозема», 2022–2023, шелкография, акварель

Виктор Сидоренко. Из серии «Набат чернозема», 2022–2023, шелкография, акварель

Виктор Сидоренко. Кадр из фильма «Черная земля. Вынужденная дезориентация».

Виктор Сидоренко. Фото из фильма «Черная земля. Вынужденная дезориентация».
Оператор: Сергей Киреев.
Музыка: Асмати Чибалашвили, продолжительность 7:23 мин

Виктор Сидоренко

Родился в 1953 году в Талдыкоргане (Казахстан). Окончил Харьковский художественно-промышленный институт (сейчас – Харьковская государственная академия дизайна и искусств, мастерская профессора Бориса Косарева, 1974–1979). Живёт и работает в Киеве.
В 2003 представил Украину на 50-й Венецианской биеннале с персональным проектом «Жерна времени». В 2007 году был со-куратором Украинского павильона 52-й Венецианской биеннале (с Александром Соловьевым) и комиссаром 54-й и 55-й Венецианской биеннале (2011, 2013).

Viktor Sydorenko’s exhibition “Black Earth”. Forced disorientation”
in the National Museum “Kyiv Art Gallery”
From March 8 to April 7, the National Museum On March 8, at 5:00 p.m., the National Museum “Kyiv Art Gallery” will host the opening of Viktor Sydorenko’s exhibition project “Black Earth. Forced disorientation”, consisting of paintings and graphic compositions from the series “Fears of Black Earth” and the author’s film of the artist “Black Earth. Forced disorientation.”
The artistic project “Black Earth” was created during 2022-2023 and included not only the artist’s reflections on the events of the Russian-Ukrainian war, which enveloped our existence in anxiety and uncertainty, but also outlined a broad field of content that repeatedly raises difficult questions of human existence . It is no accident that the figurative content of the project went beyond immediate event reflections, appealing in one way or another to broad layers of historical experience, mixing the personal and the general, the concrete-emotional and the symbolic.
In Viktor Sydorenko’s work, “Black Earth” became a consistent continuation of his overarching theme, which the artist has been working on since the mid-1990s. It was then that the main character appeared for the first time in the “Amnesia” project – a typed, half-naked figure devoid of individual features: that mass participant in social and historical cataclysms, which is the “material” and driving force of events in recent history.

Who is he here: hero, witness, participant, victim? As the artist reflects: “I try to depict the general situation in which people always and everywhere, under totalitarianism and democracy, now, as well as a century ago, find themselves – a duel with time. No one can escape from his incomprehensible actions. But everyone will have to be responsible for everything…”
The curator of the project is Halyna Sklyarenko

The opening of the exhibition is on March 8 at 5:00 p.m. (admission is free).
The exhibition will last from March 8 to April 7.
The cost of a full admission ticket is UAH 250 (concession categories – UAH 125).
The museum welcomes visitors at the address: Tereshchenkivska Street, 9, according to the usual working hours: from 11:00 a.m. to 6:00 p.m. (except Monday and Thursday); from 11:00 to 19:00 on Tuesday. The ticket office is open until 17:20 (until 18:20 on Tuesday).

Viktor Sydorenko. From the series “Black Earth”, 2022–2023, oil on canvas

Viktor Sydorenko. From the series

Viktor Sydorenko. From the series “Fears of Black Earth”, 2022–2023, silkscreen, watercolor

Viktor Sydorenko. From the series

Viktor Sydorenko. From the series “Fears of Black Earth”, 2022–2023, silkscreen, watercolor

Viktor Sydorenko. Still from the film

Viktor Sydorenko. A frame from the film “Black Earth. Forced disorientation”.
Cinematographer: Serhii Kireev.
Music: Asmati Chibalashvili, duration 7:23 min

Viktor Sydorenko

Born in 1953 in Taldykorgan (Kazakhstan). Graduated from Kharkiv Art and Industrial Institute (now Kharkiv State Academy of Design and Arts, workshop of Professor Boris Kosarev, 1974–1979). Lives and works in Kyiv.
In 2003, he represented Ukraine at the 50th Venice Biennale with his personal project “The Mill of Time”. In 2007, he was co-curator of the Ukrainian Pavilion of the 52nd Venice Biennale (with Oleksandr Solovyov) and commissioner of the 54th and 55th Venice Biennale (2011, 2013).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>