З 5 листопада до 4 грудня у галереї Portal 11 відбудеться виставка головної художниці Національної опери України Марії Левитської “СЦЕНА”

UKR / ENG / RU

Минулого року галерея Portal 11 вперше представила виставку Марії Левитської, головної художниці Національної опери України. Експозиція була присвячена театральним костюмам. Сьогодні ми представляємо глядачам другу частину проекту – ескізи до оформлення З 5 листопада до 4 грудня відбудеться виставка головної художниці Національної опери України Марії Левитської "СЦЕНА" театральних вистав. Серед них “Дон Жуан”, “Грек Зорба”, “Мазепа”, “Майстер і Маргарита”, “Бал-маскарад”, “Попелюшка”, “Маскарад”, “Лючія ді Ламмермур”.
Сценографія – це першочергово робота з ідеєю, яка, перш ніж потрапити на сцену, проходить етап ескізу. Декорації і костюми починаються з ескізу, у той же час вони є завершеними художніми творами. “Я багато малювала, шукала, не завжди до ладу. Але, напевне, знайшла. Дон Жуан, який прагне всепоглинаючої свободи, в усьому ніби зводить їй вівтар… І в сакраментальний момент – запрошення на вечерю до командора – ах! Виявляється, вівтар – надгробок Командора,” – розповідає Марія.
Марія Левитська – театральна художниця-постановниця і художниця костюмів. З 1989 р. – головний художник Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка. Член Національної спілки художників України, Національної спілки кінематографістів України, дійсний член (академік) Національної Академії мистецтв України, нагороджена орденом Княгині Ольги (II ст.) лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2003), театральної премії «Київська пектораль» (1995), премії «Людина року – 2000». Нагороджена найвищою державною нагородою Італійської Республіки, якою можуть бути відзначені іноземні громадяни – Орденом “Зірка Італії” (2016 р.).
Закінчила Київський державний художній інститут (факультет живопису, відділення сценографії, майстерня народного художника України, професора Д. Д. Лідера).

ескізи Марії Левитської
Працювала художником– постановником та художником костюмів на кіностудії ім. О. Довженка. У її творчому доробку фільми: «Повернення Баттерфляй» (режисер О. Фіалко), «Кармалюк» (Г. Кохан), «Поцілунок» (Р. Балаян), «Капітан Фракасс» (В. Савельєв) та інші.
Здійснила низку постановок у драматичних та музичних театрах України, зокрема на сцені Національного театру російської драми ім. Лесі Українки.
Оформляла оперні, балетні та драматичні вистави у зарубіжних театрах, зокрема «Спляча красуня» (Гданськ, Польща), «Царева наречена» (Марібор, Словенія), «Тойбеле та її демон» (Хайфа, Ізраїль), «Лускунчик», «Українська Попелюшка» (Канада). Вистави в оформленні М. Левитської з великим успіхом були показані під час гастролей Національної опера України в Німеччині, Швейцарії, Данії, Франції, Іспанії, Італії, Канаді, Японії та інших країнах.
Роботи М. Левитської зберігаються у Державному музеї театрального, музичного та кіномистецтва України, Театральному музеї ім. О. Бахрушина (Москва), у приватних колекціях в Канаді, Польщі, Словенії, Німеччині, Ізраїлі, Україні.

эскизы Марии Левицкой на выставке

В прошлом году галерея Portal 11 впервые представила выставку Марии Левитской, главной художницы Национальной оперы Украины. Экспозиция была посвящена театральным костюмам. Сегодня мы представляем зрителям вторую часть проекта – эскизы к оформлению театральных представлений. Среди них “Дон Жуан”, “Грек Зорба”, “Мазепа”, “Мастер и Маргарита”, “Бал-маскарад”, “Золушка”, “Маскарад”, “Лючия ди Ламмермур”.
Сценография – это в первую очередь работа с идеей, которая, прежде чем попасть на сцену, проходит этап эскиза. Декорации и костюмы начинаются с эскиза, в то же время они завершаются художественными произведениями. “Я много рисовала, искала, не всегда толком. Но, вероятно, нашла. Дон Жуан, стремящийся к всепоглощающей свободе, во всем будто сводит ей алтарь… И в сакраментальный момент – приглашение на ужин к командору – ах! Оказывается, алтарь – надгробие Командора, – рассказывает Мария.
Мария Левитская – театральная художница-постановщица и художница костюмов. С 1989 г. – главный художник Национальной оперы Украины им. Шевченко. Член Национального союза художников Украины, Национального союза кинематографистов Украины, действительный член (академик) Национальной Академии искусств Украины, награждена орденом Княгини Ольги (II ст.) лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2003), театральной премии «Киевская пектораль» (19 , премии «Человек года – 2000». Награждена высшей государственной наградой Итальянской Республики, которой могут быть отмечены иностранные граждане – Орденом “Звезда Италии” (2016).
Окончила Киевский государственный художественный институт (факультет живописи, отделение сценографии, мастерская народного художника Украины, профессора Д. Д. Лидера).
Работала художником-постановщиком и художником костюмов на киностудии им. А. Довженко. В ее творчестве фильмы: «Возвращение Баттерфляй» (режиссер О. Фиалко), «Кармалюк» (Г. Кохан), «Поцелуй» (Р. Балаян), «Капитан Фракасс» (В. Савельев) и другие.
Осуществила ряд постановок в драматических и музыкальных театрах Украины, в частности, на сцене Национального театра русской драмы им. Леси Украинки.
Оформляла оперные, балетные и драматические представления в зарубежных театрах, в частности «Спящая красавица» (Гданьск, Польша), «Царева невеста» (Марибор, Словения), «Тойбеле и ее демон» (Хайфа, Израиль), «Щелкунчик», «Украинский Золушка» (Канада). Спектакли в оформлении М. Левитской с большим успехом были показаны во время гастролей Национальной оперы Украины в Германии, Швейцарии, Дании, Франции, Испании, Италии, Канаде, Японии и других странах.
Работы М. Левитской хранятся в Государственном музее театрального, музыкального и киноискусства Украины, Театральном музее им. Бахрушина (Москва), в частных коллекциях в Канаде, Польше, Словении, Германии, Израиле, Украине.

Эскизы Марии Левицкой на выставке Сцена в Киеве
Last year the Portal 11 gallery presented for the first time an exhibition of Maria Levitska, the chief artist of the National Opera of Ukraine. The exposition was devoted to theatrical costumes. Today we present the second part of the project – sketches for the design of theatrical performances. Among them are “Don Juan”, “Zorba the Greek”, “Mazepa”, “Master and Margarita”, “Masquerade Ball”, “Cinderella”, “Masquerade”, “Lucia di Lammermoor”.
Scenography is a work with an idea that goes through a sketch stage before getting on stage. The sets and costumes start with a sketch, but at the same time sketches are finished works of art. “I drew a lot, searched, not always in order. But I probably found it. Don Juan, who longs for all-consuming freedom, seems to build an altar to her in everything… And in a sacramental moment – an invitation to dinner with the commander – ah! It turns out that the altar is the commander’s tombstone,” says Maria.
Maria Levitska is a theatrical production designer and costume designer. Since 1989 Maria Levitska has been working as the Art Director General of the National Opera of Ukraine.
She is a member of the National Union of Artists of Ukraine, the National Union of Cinematographers of Ukraine, a corresponding member of the Academy of Arts of Ukraine, a laureate of the Shevchenko National Prize (2003), theatre arts prize “Kyivska Pektoral” and “The Person of the Year – 2000” prize, a bearer of the Order of Princess Olga of a 3rd Class. She was awarded the highest state award of the Italian Republic, which can be awarded to foreign citizens – the Order of the Star of Italy (2016).
Maria Levitska graduated from Kyiv State Art Institute (the Department of Theatre Set Design of the Faculty of Painting and the workshop of the People’s Artist of Ukraine, prof. D. Lider). She used to work as a production and clothes designer at the Dovzhenko Film Studio. This work resulted in the following films: “The Return of Butterfly” (directed by O. Fialko), “Karmalyuk” (H. Kohan), “Potsilunok” (“The Kiss”) (R. Balayan), “Kapitan Frakas” (“Captain Fracasse”) (V. Savelyev) and others.
Maria Levitska has also staged numerous plays in drama and music theatres of Ukraine, especially on the stage of the Lesya Ukrainka National Theatre of Russian Drama. She also produced operas, ballets and drama plays in foreign theatres: “The Sleeping Beauty” (Gdansk, Poland), “The Tsar’s Bride” (Maribor, Slovakia), “Taubele and Her Demon” (Haifa, Israel), “The Nutcracker” and “The Ukrainian Cinderella” (Canada). The plays including sets designed by – Maria Levitska were great success during the tour of the National Opera of Ukraine in Germany, Switzerland, Denmark, France, Spain, Italy, Canada, Japan and other countries.
Paintings by Maria Levitska are kept in the State Museum of Theatre, Music and Film Arts of Ukraine, the Bachrushin Theatre Museum (Moscow), and in private collections all around the globe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>