З 26 серпня до 26 вересня у Музеї видатних діячів української культури відбудеться виставка Лери Літвінової «Відродження»

UKR / ENG / RU

26 серпня о 17:00 у Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки,

Миколи Лисенка, Михайла Старицького, Панаса Саксаганського відбудеться відкриття виставки «Відродження» Лери Літвінової.

З 26 серпня до 26 вересня у Музей видатних діячів української культури відбудеться виставка Лери Літвінової «Відродження»Кураторка проекту Леонора Янко зазначає: «Період Ренесансу був відродженням у мистецтві як античних класичних чистих форм та і відповідних концепцій. Саме тоді виник новий для тих часів світогляд та поняття гуманізму. Саме гуманісти говорили про гармонію світу та розвиток. Саме в цей період людина піднімається до рівня творця, а це означає і підвищення відповідальності людини. Паралелі із Ренесансом у мистецтві виникли як думка про те, що саме зараз той час, коли необхідно обернувшись назад взяти за взірець найкраще, згадати первісність, чистоту морів та океанів, яку ми втрачаємо та обернути можливості науки, мистецтва на відродження цих природних ресурсів. Реалізація проекту Лери Літвінової – це і є діалог мистецтва та науки».

У 2014 році почалась війна. Початком стали бойові дії на Сході України та анексія Криму. Зараз війна вийшла на нові території. Окрім безперечно великих втрат серед населення, руйнування життів та знищення культури, агресор руйнує і природу.

Виставка Лери Літвінової Відродження

Виставка «Відродження» присвячена дослідженням  впливу на Чорне море дій Росії на території України. «Все частіше у приватних бесідах з екологами я чую слово «екоцид» по відношенню до території України. Крихка екосистема Чорного моря, її унікальність потребує особливої уваги за для забезпечення рівноваги у природі. Я чую від дослідників, як унеможливлюється доступ до зібрання інформації для аналізу наслідків руйнування екосистем. Отже яким є теперішній час та можливе майбутнє для Чорного моря?» – каже мисткиня Лера Літвінова.

На виставці глядачі зможуть побачити арт об’єкти, які відносяться до циклу робіт Лери Літвінової Under the Surface, створені в рамках резиденції для митців EMBracing the Ocean, який є активністю програми сталого розвитку ООН UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development.

Олена Марушевська, експерт з комунікацій проекту ЄС-ПРООН EU4EMBLAS: «Війна показала, наскільки важливе наше Море для всього світу. Адже саме через нього йдуть важливі для попередження голоду на нашій Планеті шляхи постачання українського зерна до країн Африки і не тільки. Також війна показала, наскільки ми всі емоційно привязані до Моря і наскільки складно уявити життя без Моря. Завдяки мистецьким акціям, такі, як сьогодні, ми можемо «видохнути» ці емоції, за що дуже вдячні організаторам».

 

Виставка діє з 26 серпня до 26 жовтня 2022 року. Відвідування згідно умов Музею.

Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 97

Години роботи: 10.00-17.00, з середи по неділю.

26 августа в 17:00 в Музее выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки,

Николая Лысенко, Михаила Старицкого, Панаса Саксаганского состоится открытие выставки «Возрождение» Леры Литвиновой.

Куратор проекта Леонора Янко отмечает: «Период Ренессанса был возрождением в искусстве как античных классических чистых форм, так и соответствующих концепций. Именно тогда возникло новое для тех времен мировоззрение и понятие гуманизма. Именно гуманисты говорили о гармонии мира и развитии. Именно в этот период человек поднимается до уровня творца, а значит и повышение ответственности человека. Параллели с Ренессансом в искусстве возникли как мысль о том, что именно сейчас то время, когда необходимо обратиться назад лучше всего, вспомнить первобытность, чистоту морей и океанов, которую мы теряем и обратить возможности науки, искусства на возрождение этих природных ресурсов. Реализация проекта Леры Литвиновой – это и есть диалог искусства и науки».

В 2014 году началась война. Началом стали боевые действия на Востоке и аннексия Крыма. В настоящее время война вышла на новые территории. Кроме несомненно больших потерь среди населения, разрушения жизней и уничтожения культуры, агрессор разрушает и природу.

Выставка «Возрождение» посвящена исследованиям влияния на Черное море действий России на территории Украины. «Все чаще в частных беседах с экологами я слышу слово экоцид по отношению к территории Украины. Хрупкая экосистема Черного моря, ее уникальность требует особого внимания для обеспечения равновесия в природе. Я слышу от исследователей, как невозможен доступ к собранию информации для анализа последствий разрушения экосистем. Итак, каково настоящее и возможное будущее для Черного моря?» – говорит художница Лера Литвинова.

На выставке зрители смогут увидеть арт-объекты, относящиеся к циклу работ Леры Литвиновой Under the Surface, созданные в рамках резиденции для художников EMBracing the Ocean, который является активностью программы устойчивого развития ООН UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development.

Елена Марушевская, эксперт по коммуникациям проекта ЕС-ПРООН EU4EMBLAS: «Война показала, как важно наше Море для всего мира. Ведь именно через него идут важные для предупреждения голода на нашей Планете пути поставок украинского зерна в страны Африки и не только. Также война показала, как мы все эмоционально привязаны к Морю и как трудно представить жизнь без Моря. Благодаря художественным акциям, такие как сегодня, мы можем «выдохнуть» эти эмоции, за что очень благодарны организаторам».

Выставка действует с 26 августа по 26 октября 2022 года. Посещение по условиям Музея.

Адрес: г. Киев, ул. Саксаганского, 97

Часы работы: 10.00-17.00, со среды по воскресенье.

August 26 at 5:00 p.m. at the Lesya Ukrainka Museum of Prominent Figures of Ukrainian Culture,

Mykola Lysenko, Mykhailo Starytskyi, Panas Saksaganskyi, the exhibition “Renaissance” by Lera Litvinova will be opened.

The curator of the project, Leonora Janko, notes: “The Renaissance period was a revival in art of both ancient classical pure forms and corresponding concepts. It was then that a worldview and concept of humanism, new for those times, emerged. It was the humanists who talked about the harmony of the world and development. It is during this period that a person rises to the level of a creator, and this means an increase in human responsibility. Parallels with the Renaissance in art arose as an idea that right now is the time when it is necessary to look back and take the best as a model, to remember the originality, the purity of the seas and oceans, which we are losing, and to turn the possibilities of science and art into the revival of these natural resources. The implementation of Lera Litvinova’s project is a dialogue between art and science.”

In 2014, the war began. The beginning was hostilities in the East of Ukraine and the annexation of Crimea. Now the war has reached new territories. In addition to undoubtedly large losses among the population, the destruction of lives and the destruction of culture, the aggressor also destroys nature.

The exhibition “Renaissance” is dedicated to the study of the impact of Russia’s actions on the territory of Ukraine on the Black Sea. “More and more often in private conversations with ecologists, I hear the word “ecocide” in relation to the territory of Ukraine. The fragile ecosystem of the Black Sea, its uniqueness requires special attention to ensure balance in nature. I hear from researchers how access to the collection of information to analyze the consequences of ecosystem destruction is being made impossible. So what is the present and possible future for the Black Sea?” – says artist Lera Litvinova.

At the exhibition, viewers will be able to see art objects related to Lera Litvinova’s series of works Under the Surface, created as part of the residency for artists EMBracing the Ocean, which is an activity of the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development.

Olena Marushevska, communications expert of the EU-UNDP EU4EMBLAS project: “The war showed how important our Sea is for the whole world. After all, it is through him that important for the prevention of hunger on our planet are the ways of supplying Ukrainian grain to African countries and beyond. The war also showed how emotionally attached we all are to the Sea and how difficult it is to imagine life without the Sea. Thanks to art actions, such as today, we can “exhale” these emotions, for which we are very grateful to the organizers.”

The exhibition runs from August 26 to October 26, 2022. Visit according to the terms of the Museum.

Address: Kyiv, str. Saksaganskoho, 97

Opening hours: 10.00-17.00, from Wednesday to Sunday.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>