З 14 січня до 12 лютого 2023 у галереї Portal 11 відбудеться персональна виставка Олесі Ткаченко «ГЛИБОКО ВІДЧУВАТИ»

UKR / ENG / RU

За адресою Київ, вул. Трьохсвятительська, 11

14.01.23 – 12.02.23

«ГЛИБОКО ВІДЧУВАТИ»
Галерея Portal 11 представляє першу персональну виставку Олесі Ткаченко. В її унікальній техніці текстильного живопису втілені відносини З 14 січня до 12 лютого 2023  у галереї Portal 11 відбудеться персональна виставка Олесі Ткаченко «ГЛИБОКО ВІДЧУВАТИ»життя і смерті, осмисленого й безглуздого, пошук внутрішніх відповідей про щастя, радість, страх і долю, спроба знайти ту тонку межу, яка розділяє життя на «до» і «після»….
«Мої панно – це текстильний живопис з натуральних матеріалів – вовна, шовк, волокна коноплі. Вони фактично стають матеріалом живопису і нагадують то мазок, то графічний штрих і контур. Це вже не просто текстиль, для мене – це арт-об’єкт, це мій концептуальний живопис на вовняному полотні.
В своїй роботі я шукаю засоби відтворити відчуття природних текстур. Застосовуючи вовняні нитки для створення образу, тим не менш, намагаюся відтворити цілком реальні емоційні відчуття від споглядання предметів оточуючого нас природного середовища», – розповідає Олеся про свою техніку.

Ткаченко Олеся народилась в 1977 р. В 1998 – закінчила Луганське Художнє училище за спеціальністю художник – оформлювач. В 2005 – отримала кваліфікаційний рівень “Спеціаліст” з художнього розпису тканин в Львівській національній академії мистецтв, кафедра текстилю. В 2011 – отримала ступінь “Магістра” і придбала кваліфікацію художника текстилю, дослідника, викладача. З 2006 по 2015 викладач коледжу Київського Національного Університету Технології та Дизайну (КНУТД). З 2015 року – керівник власної художньої студії «Яскраво».

виставка Олесі Ткаченко «ГЛИБОКО ВІДЧУВАТИ»
Працює в сфері живопису, малюнка, дизайну, декоративно-прикладних технік, художнього текстилю. Займається викладацькою діяльністю, приймає участь у художніх та дизайнерських міжнародних, національних і регіональних виставках, конкурсах, науково-методичних конференціях. Творчі роботи знаходяться в приватних колекціях України.
З 2014 року Олеся прийняла участь більш ніж 30 виставках і бієнале в Італії, Турції, Польщі та Україні. Також вона є лауреатом міжнародної виставки-конкурсу UkrainianArtWeek (номінація “Краща текстильна картина і панно”), конкурсу V Всеукраїнської трієнале художнього текстилю (номінація “За оригінальність авторської техніки”), виставки «Від землі- до сонця» (за використання новітніх технологій в сучасному текстилю), XI Міжнародної виставки-конкурсу сучасного мистецтва (I місце в номінації «Текстильна картина і панно»).

виставка Олесі Ткаченко «ГЛИБОКО ВІДЧУВАТИ»

«Глубоко ощущать»
Галерея Portal 11 представляет первую персональную выставку Олеси Ткаченко. В ее уникальной технике текстильной живописи воплощены отношения жизни и смерти, осмысленной и бессмысленной, поиск внутренних ответов о счастье, радости, страхе и судьбе, попытка найти тот тонкий предел, который разделяет жизнь на «до» и «после»….
«Мои панно – это текстильная живопись из натуральных материалов – шерсть, шелк, волокна конопли. Они практически становятся материалом живописи и напоминают то мазок, то графический штрих и контур. Это уже не просто текстиль, для меня – это арт-объект, это моя концептуальная живопись на шерстяном полотне.
В своей работе я ищу средства воспроизвести ощущение природных текстур. Применяя шерстяные нити для создания образа, тем не менее пытаюсь воспроизвести вполне реальные эмоциональные ощущения от созерцания предметов окружающей нас природной среды», – рассказывает Олеся о своей технике.

Ткаченко Олеся родилась в 1977 г. В 1998 – окончила Луганское Художественное училище по специальности художник – оформитель. В 2005 – получила квалификационный уровень “Специалист” по художественной росписи тканей во Львовской национальной академии искусств, кафедра текстиля. В 2011 – получила степень “Магистра” и приобрела квалификацию художника текстиля, исследователя, преподавателя. С 2006 по 2015 год преподаватель колледжа Киевского Национального Университета Технологии и Дизайна (КНУТД). С 2015 года – руководитель собственной художественной студии «Ярково».
Работает в сфере живописи, рисунка, дизайна, декоративно-прикладной техники, художественного текстиля. Занимается преподавательской деятельностью, участвует в художественных и дизайнерских международных, национальных и региональных выставках, конкурсах, научно-методических конференциях. Творческие работы находятся в частных коллекциях Украины.
С 2014 года Олеся приняла участие более 30 выставок и биеннале в Италии, Турции, Польше и Украине. Также она является лауреатом международной выставки-конкурса UkrainianArtWeek (номинация “Лучшая текстильная картина и панно”), конкурса V Всеукраинской триенале художественного текстиля (номинация “За оригинальность авторской техники”), выставки «От земли-до солнца» (за использование новейших технологий в современному текстилю), XI Международной выставке-конкурсу современного искусства (I место в номинации «Текстильная картина и панно»).

“DEEPLY FELT”
Portal 11 Gallery presents Olesya Tkachenko’s first personal exhibition. There are the relationship between life and death, the meaningful and the senseless, the search for inner answers about happiness, joy, fear and fate, an attempt to find the thin border that divides life into “before” and “after” are embodied in her unique technique of textile painting.
“My panels are textile paintings made of natural materials – wool, silk, hemp fibers. They actually become the material of painting and resemble a stroke, a graphic stroke and a contour. It’s not just a textile, for me it’s an art object, it’s my conceptual painting on a wool canvas.
In my work, I look for ways to reproduce the feeling of natural textures. Using woolen threads to create an image, nevertheless, I try to reproduce quite real emotional feelings from the contemplation of the objects of the natural environment surrounding us,” says Olesya about her technique.

Olesya Tkachenko was born in 1977. In 1998, she graduated from the Luhansk Art School with a specialty of artist-designer. In 2005, she received the qualification level “Specialist” in fabric painting at the Lviv National Academy of Arts, Department of Textiles. In 2011, she received a Master’s degree and acquired the qualifications of a textile artist, researcher, and teacher. From 2006 to 2015, she was a teacher at the college of the Kyiv National University of Technology and Design (KNUTD). Since 2015, she has been the head of his own art studio “Yaskravo”.
She works in the field of painting, drawing, design, decorative and applied techniques, artistic textiles. She is engaged in teaching activities, takes part in art and design international, national and regional exhibitions, competitions, scientific and methodical conferences. Her artworks are in private collections in Ukraine.
Since 2014, Olesya has participated in more than 30 exhibitions and biennials in Italy, Turkey, Poland and Ukraine. She is also a laureate of the international exhibition-competition UkrainianArtWeek (nomination “Best textile painting and panel”), the 5th All-Ukrainian Triennial of Artistic Textiles competition (nomination “For the originality of the author’s technique”), the exhibition “From the Earth to the Sun” (for the use of the latest technologies in modern textiles), XI International Exhibition-Competition of Modern Art (1st place in the nomination “Textile painting and panel”).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>